FIM investerar på västra stranden

BYGGPROJEKT. FIM Bostad Specialplaceringsfond investerar för första gången i hyresbostäder i Borgå. Bild:

FIM Bo­stad Spe­ci­al­pla­ce­rings­fond har köpt två hög­hus i kvar­te­ret Slottsgården på västra åstranden. Säljare är Po­hjo­la Ra­ken­nus.

De to­talt 68 bo­stä­der­na kom­mer att vara fritt fi­nan­si­e­ra­de hy­res­lägenheter. Fon­den säljs under nam­nen FIM Bo­stad och S-Bo­stads­fond.

Ett av husen hål­ler redan på att byg­gas och byggstarten för det andra huset in­leds vid års­skif­tet. Förs­ta huset står klart i slu­tet av 2017 och det andra i bör­jan av 2018.

FIM räknar med att ef­ter­frå­gan på de aktuella bo­stä­der­na är stor. Det handlar om FIM Bo­stad Spe­ci­al­pla­ce­rings­fonds förs­ta in­ve­ste­ring i hy­res­bo­stä­der i Borgå.

– Hög­husprojektet väckte stort in­tres­se redan i in­led­nings­ske­det. Den ak­tu­el­la af­fä­ren sä­ker­stäl­ler att fem hög­hus och ett ga­rage byggs sam­ti­digt nästa som­mar. Pro­jek­tet, som in­led­nings­vis upp­skat­ta­des ta sex år att ge­nom­fö­ra, fram­skri­der med fart och ligger till och med före tid­ta­bel­len, säger Kim Bono som är verk­stäl­lan­de di­rek­tör för Po­hjo­la Ra­ken­nus i Nyland.

Mer läsning