Fastighetsägare kan få betala en dagvattenavgift i Borgå – för att ta ut avgiften behövs ingen konkret anslutning till stadens dagvattensystem

Bild: Mostphotos

Målet är att fastighetsvisa dagvattenavgifter införs i Borgå i början av år 2020.

Stadsutvecklingsnämnden behandlar ibruktagande av dagvattenavgiften vid sitt möte den 22 januari.

Nämnden tar på mötet ställning till den fortsatta beredningen men det egentliga beslutsförslaget föreläggs nämnden på våren 2019. Avsikten är att nämnden då beslutar bland annat om dagvattenavgifterna för de olika fastigheterna.

– Avsikten är att ta ut en fast årlig avgift av ägare eller innehavare av fastigheter inom kommunens detaljplaneområden, berättar kommunteknikchef Kari Hällström som berett ärendet.

– I fall dagvattenavgiften införs, minskas vattenverkets avgifter i motsvarande mån. För att ta ut avgiften behövs ingen konkret anslutning till kommunens dagvattensystem, fortsätter Hällström.

Ansvaret för hantering av dagvatten i detaljplaneområdena övergick till kommunerna då markanvändnings- och bygglagen samt lagen om vattentjänster förnyades år 2014. Med ändringen strävas efter att främja den övergripande hanteringen av dagvatten genom att göra den till en tydlig del av planeringen och beslutsfattandet som gäller markanvändning och planläggning.

I Lovisa infördes en fastighetsspecifik dagvattenavgift vid årsskiftet.

Mer läsning