När blir Tolkis skola färdig?

De som lidit av att ärendet stöts och blöts är barnen och personalen, och såklart kommuninvånarna som betalar kalaset.

Tolkis skola revs i augusti 2015 efter att fullmäktige i juni 2014 beslutat bygga en ny skola. Redan i augusti 2013 hade eleverna flyttats ut i baracker. Det räckte inte med en flytt, utan redan sommaren 2015 flyttades de felplacerade barackerna för att bereda plats för nybygget. Enligt lokalitetsledningens uppskattning kostade flytten ”bara” 150 000 euro, det vill säga en extra utgift för skattebetalarna.
Nu ser det ut som om Tolkis skola som ska flyttas till Tolkkisten koulus fastigheter skulle stå inflyttningsklar först 2020. En del barn har då under hela sin lågstadietid hållit till i baracker. Varför har det tagit så lång tid? Orsaken är att byggandet av Tolkkisten koulu inte har påbörjats trots att besluten är fattade. Varför har starten skjutits på till framtiden? Varför skall Tolkkisten koulus utdragna start egentligen påverka Tolkis skolas framtid? Pengar? Det är inga problem sade stadsdirektören enligt tidningarnas referat vad gäller nybyggande av sporthallar. Varför har det då betydelse när det gäller skolor?
Fullmäktige fattade i juni 2014 beslut om att Tolkis skola skall byggas. I december 2015 föreslog stadsstyrelsen på förslag av de ledande tjänstemännen att skolan inte byggs, i stället bygger man en finsk och en svensk skola på samma plats. Planerna, ritningar samt kostnadsberäkningarna för detta projekt blev klara på några månader och fullmäktige behandlade frågan i juni 2016. Fullmäktige förkastade planerna och beslöt i stället att bygga en ny finskspråkig skola för 240 elever och att den svenska skolan flyttar till nuvarande finska skolan. Samtidigt förkastade man de redan färdiga planerna för Tolkis skola och sade upp ett ingått avtal med byggaren. Säkert kostnadseffektivt?
Om lokalitetsledningen genast i juni 2016, då beslutet om att bygga en ny finsk skola fattats, hade satt i gång planeringen skulle byggandet av den nya Tolkkisten koulu kunnat påbörjas redan våren 2017 och skolan varit inflyttningsklar på hösten 2018. Rivnings- och ombyggnadsarbetena av nuvarande Tolkkisten koulu kan påbörjas i juni 2018 och Tolkis skola kan flytta in i den renoverade och tillbyggda skolan hösten 2019.
Enligt nuvarande förslag sker flyttningen sju månader senare mitt under ett skolår med alla de olägenheter som en flyttning medför. Tolkis skolas personal och elever är ju vana med flyttningar, särskilt onödiga sådana. Förslaget om inflyttning för den svenska skolan i februari 2020 gavs i beredningen för bildningsnämndens möte, som hölls i går, av bildningsdirektör Hilding Mattsson.
Mattsson säger också att en extra flyttning och skolarbete i tillfälliga lokaler skulle medföra olägenheter för Tolkkisten koulus verksamhet och ge staden extra kostnader på 300 000–850 000 euro. Detta är en ganska grov uppskattning som baserar sig på – ja, vad? Har Tolkis skolas förlängda barackkostnader tagits i beaktande vid uträknandet av summan? Har inte onödiga barackflyttningar, barackhyror, ändrade planer förorsakat extra kostnader och har inte Tolkis skolas elever och personal varit utsatta för olägenheter? För Tolkis skolas del beaktas inte detta!
Här måste man än en gång föra fram att det absolut bästa alternativet, för både barn och personal samt ur ekonomisk synvinkel, skulle ha varit att fullfölja de ursprungliga planerna för Tolkis skola och göra en behövlig renovering i Tolkkisten koulu. De som lidit av att ärendet stöts och blöts är barnen och personalen, och såklart kommuninvånarna som betalar kalaset.
Ärendet behandlas i stadsstyrelsen på måndagen och förhoppningsvis av stadsfullmäktige den 17 maj. Vi anser att om viljan finns och om man strävar efter att alla barn behandlas jämlikt, både finsk- och svenskspråkiga, finns det möjlighet till att alla barn får ändamålsenliga verksamhetsutrymmen inom en rimlig tid. Om man nu handlar snabbt kan den finska skolan flytta in i nya utrymmen hösten 2018 och den svenska skolan hösten 2019. Att det kan gå snabbt, då man vill, finns det exempel på. Det bästa exemplet är från december 2015 då planerna för en ny finsk-svensk skola blev färdiga på några månader.
Vi anser också att de svenska eleverna och personalen vid Tolkis skola, som tvingas verka i oändamålsenliga baracker i över sex års tid, har fått utstå tillräckligt med olägenheter. Det är bara att sätta i gång att bygga både Tolkkisten koulu och Tolkis skola!

Bror-Erik Mattsson

Hans Högström

Tolkis

ANDRA LÄSER