Kräftpremiären är här!

Omkring 100 000 kräftfiskare rör sig årligen på Finlands vatten under kräftsäsongen, enligt Centralförbundet för fiskerihushållning.

I dag, onsdag, inleds kräftsäsongen.
SPT
21.07.2021 08:00 UPPDATERAD 21.07.2021 08:06
Kräftfiske och kräftskivor hör till många finländares sommar, och i dag, onsdag, inleds årets kräftsäsong. Den pågår fram till den 31 oktober.
Enligt Centralförbundet för fiskerihushållning handlar kräftfisket i Finland främst om fritidsfiske. Årligen rör sig cirka 100 000 kräftfiskare på våra vatten.
I Finland förekommer två kräftarter – flodkräftan och signalkräftan. Flodkräftan har klassificerats som en akut hotad art. Signalkräftan hämtades från Nordamerika i slutet av 1960-talet och har klassificerats som en invasiv art inom Europeiska unionen.
För att få fiska kräftor i Finland behövs vattenägarens tillstånd. Dessutom måste personer i åldern 18–64 betala en fiskevårdsavgift, enligt Centralförbundet för fiskerihushållning.

Minneslista för kräftfiskare och andra som rör sig på vattnet

I Finland förekommer kräftarterna flodkräfta och signalkräfta. Signalkräftan har klassificerats som en invasiv art inom Europeiska unionen.
Signalkräftans utbredning har lett till att förekomsten av den inhemska flodkräftan har blivit allt sällsyntare, eftersom flodkräftorna snabbt dör av den typ av kräftpest som signalkräftan bär på.
För att flodkräftbestånden inte ska äventyras är det viktigt att förhindra att kräftpesten sprids. Nedan följer åtgärder som kan vidtas för att förhindra spridningen.
Kräftor får endast förvaras i sump i den del av vattendraget där de har fångats.
Kräftfångstredskap eller redskap som används vid kräftfångst får inte flyttas från ett vattendrag till ett annat utan att de först desinficerats noggrant.
Fiskredskapen ska också desinficeras eller åtminstone torkas i solen så att de blir kruttorra innan de flyttas till ett annat vattendrag.
Fiskar som används som kräftbete ska fiskas i samma vattendrag där kräftor fångas. Om beten har använts i ett annat vattendrag ska de frysas i tre dagar före användning.
Slagvatten från båten ska tömmas omsorgsfullt och båten ska torka ordentligt innan den flyttas från ett vattenområde där signalkräfta förekommer till ett annat vattenområde.
Det är bra att baddräkter får torka ordentligt innan de används i ett annat vattenområde.
Källa: Naturresursinstitutet Luke