Exakta beslut om skolnätet fattas ännu

BARA BÖRJAN. Ännu vet vi inte hur många skolor och daghem det kommer att finnas i Borgå i framtiden och var de placeras. Bild:

Borgåfullmäktige har godkänt utredningen om bildningsnätet 2020 med en komplettering av Pehr Sveholm (SFP). Outi Lankias (C) förslag om att beslut om stängning av skolor och daghem inte ska fattas förrän utredningens andra skede är klart, röstades ned.

Den utredning som fick godkännande i onsdags ska vara grund för kommande beslut om det framtida bildningsnätet. Så långt som till beslut om detta har staden ännu inte kommit.

I onsdags godkändes således Pehr Sveholms kompletteringsförslag, som i sin helhet lydde så här:

"Stadsfullmäktige konstaterar att högklassiga bildningstjänster är stadens styrka och dragningsfaktor. Förmågan att ha ett högklassigt bildningsnät förutsätter att nätet i sin helhet måste planeras så, att det är effektivt med hänsyn till verksamheten och ekonomin och med beaktande av det riktiga elevantalet, lokaleffektiviteten, möjligheten att använda lokalerna på olika sätt samt byggnadernas utsläpp, materialströmmar och övriga kostnader under hela livscykeln.

Vidare bör nätet planeras så att hänsyn tas till invånarnas geografiska fördelning och barnens skolvägars trygghet. Stadsfullmäktige framhäver samtidigt att stadens investeringsförmåga, yttre riskfaktorer och den tunga skuldsättningen sätter avsevärt stränga gränser för renoverings- och nybyggen av servicenätverket på 2020-talet. I planeringen av servicenätverket beaktar man noggrant de ekonomiska ramvillkoren som stadsstrategin ställer utan att ändå ge avkall på byaprogrammets riktlinjer och stadsstrategins mål att upprätthålla en levande landsbygd och klimatmålen."

Fullmäktige beslutade efter omröstning 44 – 7 förkasta Outi Lankias förslag om att enskilda beslut om att stänga skolor eller daghem inte ska fattas förrän bildningsnätsutredningens andra skede är klart nästa år.

Centerns fullmäktigegrupp lämnade en protokollsanteckning i ärendet.

Mer läsning