Ett vårdhem som inte finns är bäst

POÄNGSATT. Servicehemmet Hongas placerades på åttonde plats i Borgå stads klassificering av privata platser vid servicehem för äldre. Bild: Mira Bäck

Också i Borgå är det icke-existerande vårdhem som ger den billigaste och bästa vården av äldre.

Social- och hälsovårdsnämnden i Borgå valde på tisdagen ut de serviceboenden som staden i fortsättningen ska prioritera när nya äldre invånare behöver vårdplats.

Precis som i Lovisa har man i Borgå fått ta emot offerter på vårdhem som ännu inte är byggda och som inte ens har bygglov.

– Vi måste ändå beakta också de här offerterna och kan inte stänga dem ute från konkurrensutsättningen bara för att de inte finns, säger förvaltningschef Piia Väntsi.

Bästa poäng får Mehiläinen Hoivapalvelut Oy med en enhet på Lundagatan. Man kan kanske dra slutsatsen att servicehemmet placeras på den tomt där det gamla sjukhuset, före detta skattebyrån och stadshuset nu finns.

Innan något servicehem kan byggas måste stadsplanen ändå ritas om. Bolaget Kuusikkoaho har gjort en planeringsreservering för tomten, men ännu har bolagets skisser inte nått stadens planeringsavdelning.

Man kan alltså räkna med att det tar flera år innan servicehemmet står färdigt, det servicehem där man enligt stadens konkurrensutsättning får den bästa servicen för pengarna.

Attendo erbjuder också vårdplatser i två vårdhem som ännu inte finns.

Tre miljoner euro per år

FAKTA

Pris per vårddygn.

Ett dygn på Mehiläinens icke-existerande vårdhem på Lundagatan kostar 116,75 euro.

Ett dygn på Attendos Lagmannen kostar 130,50 euro.

Ett dygn på Hongas kostar 128,82 euro.

Till skillnad från anbudsförfarandet i Lovisa håller man sig i Borgå inte bara till vårdhem som finns i den egna kommunen.

Alla vårdhem som finns inom en femtio kilometers radie från Borgå har kunnat delta i anbudstävlingen.

Borgå stad anlitar i dag i huvudsak två privata vårdhem, Attendos Lagmannen och Vanhustenhuollon tuki r.y:s Hongas. I poängsättningen placerades Hongas på åttonde plats och Lagmannen på nionde plats.

– Det här innebär inte att staden inte mer placerar sin äldre i behov av servicehem i Lagmannen eller Hongas, säger Pia Väntsi. Alla enskilda klienter granskas skilt, och man uppskattar vilken slag av service som lämpar sig bäst, och naturligtvis var det finns lediga platser.

– Dessutom finns det några klienter som vill bo på servicehem i Helsingfors och nu har vi också platser där att erbjuda.

De som nu har en plats på privat servicehem som staden betalar får naturligtvis bo kvar.

Staden har uppskattat att behovet av privata servicehemplatser kommer att kosta staden 12,8 miljoner euro under de fyra år som upphandlingen omspänner, alltså drygt 3 miljoner euro per år.

Mer läsning