Ett område för framtidens miljöteknologi

LÄMPLIGT NAMN. Officiellt kallas området i Sköldvik för en avfallscentral men eftersom verksamheten i framtiden enligt Vesa Heikkonens visioner mer kommer att handla om behandling och förädling av olika material blir det kanske aktuellt med ett namnbyte. – Kanske vi ordnar en namntävling för att hitta något som bättre beskriver verksamheten. Bild: Kristoffer Åberg

Då man talar Sköldvik och innovationer är petrokemiklustret antagligen det första man tänker på. Men om vd Vesa Heikkonen på Östra Nylands Avfallsservice får som han vill kommer området i framtiden även att vara känt för sin nyskapande avfallshantering. Det första företaget i branschen etablerar sig ännu i år.

"Och vad kommer ni att göra där då?"

"Vet inte precis, men förhoppningsvis fina saker."

I femton år har vd Vesa Heikkonen inte kunnat ge något exakt svar då han fått frågan om hurudan verksamhet man kommer att driva på den nya avfallscentralen i Sköldvik. Men den grundläggande visionen har alltid varit klar: området ska bli ett centrum för innovativ avfallshantering och förädling.

– Det skulle knappast ha varit någon idé att slå fast den exakta verksamheten redan 2003. Den tekniska utvecklingen inom avfallshanteringen har varit snabb och då vi inte förbundit oss vid något kan vi nu haka på det senaste inom branschen. Och vi har inte heller haft någon brådska: fusionsprocessen med Rosk'n Roll* ledde till att vi har två avfallscentraler inom bolaget. Domargård i Borgå och Munka i Lojo.

STEN OCH GRUS. Innan hela området kan överlåtas åt Rosk’n Roll ska sammanlagt 2,2 miljoner kubikmeter berg sprängas bort, krossas och transporteras bort. Bild: Kristoffer Åberg

Fast tillsvidare består den enda synliga verksamheten på området av bergsbrytning och stenkross. Utanför schaktningsföretaget Terrawises barack invid Sköldviksvägen där vi står kör sandlastbilar förbi. Heikkonen säger att företaget fram till nu brutit ungefär hälften av de 2,2 miljoner kubikmeter berg som kommer att avlägsnas från området. Den blivande avfallscentralen är indelad i fem områden som en i taget kommer att överlåtas till Rosk'n Roll under de närmaste åren.

Det är på platsen som fått namnet Område I, och som ligger på den motsatta sidan av den femtio hektar stora helheten, där det ska börja hända i år. Innan vi sätter oss i bilen för att åka dit pekar Heikkonen ut genom barackens fönster på vägskylten med texten "Helsingfors 39". Det är en viktig siffra med tanke på avfallscentralens möjligheter till framgång.

– Från den här platsen kan vi erbjuda våra tjänster till industrierna i Sköldvik och hela östra Nyland, men vi ligger även väl till med tanke på materialströmmarna från den östra delen av huvudstadsregionen. Kärringmossen finns på den västra sidan. Vi övervägde olika alternativ för var vi skulle placera den nya avfallscentralen, bland annat Illby i Borgå och Greggböle i Pernå. Men jag är mycket glad över att vi valde Sköldvik.

Infrastruktur

Det kala området ser med sina väldiga högar av stenkross ut som ett snötäckt månlandskap. De skelettaktiga grustransportörerna förstärker rymdintrycket. Heikkonen säger att här förvaras inte mindre än tio olika sorter av stenkross och att området fungerar som en stenmaterialsbuffert för byggplatserna i regionen.

– Hit transporterades också 400 000 ton bergsmaterial som sprängdes loss då Borealis byggde sitt underjordiska gaslager. Här krossas stenarna till olika typer av grus innan de transporteras vidare till olika byggplatser. Så man kan säga att förädlingsverksamheten på området redan kommit i gång.

Vi stannar i ändan av Område I utanför den tillsvidare enda fasta byggnaden på hela avfallscentralens område: det är ett presenningstält i vilket Terrawise förvarar sandningssand. Den måste hållas torr och isfri för att den ska fungera i sandningsmaskinerna.

Bild: Östra Nylands Avfallsservice Ab

– Här ska vi nu på sommaren asfaltera ett två till fyra hektar stort område till hanteringsfält för avfallsprodukter. Tältet ska vi antagligen lösa in, det kan fungera som ett mellanlager.

Företaget kommer även att investera i en vågbyggnad vid infarten till centralen och ordentliga vägar på området.

– Årets största investering är avloppslinjen som löper från centralen och kopplas in till avloppsnätet i Sibbo vid pumpstationen i Box. Sammanlagt investerar vi 4,9 miljoner euro på avfallscentralen i år.

Kommunalt och privat

Tanken med hela avfallscentralen är att Rosk'n Roll tillhandahåller grundinfrastrukturen, sedan kan olika aktörer inom avfallshanteringen hyra in sig på området och själva investera i sin egen apparatur. En annan möjlighet är att Rosk'n Roll grundar ett samarbetsbolag tillsamman med en annan part. Så har man gjort med den första operatören på området, Revanssi, som till 51 procent ägs av återvinningsföretaget Kuusakoski och till 49 procent av Rosk'n Roll.

Det ungefär 50 hektar stora området i Sköldvik där den nya avfallscentralen tar form ägdes ursprungligen av Borgå stad och några privata markägare.

En utredning av avfallscentralens miljöpåverkan gjordes redan 2003.

2009 avverkade Stora-Enso skogen på området efter att bolaget vunnit ett anbudsförfarande.

2010 avlägsnades de lösa jordmassorna, de första bergssprängningarna gjordes 2011.

2011 blev också den nya Sköldviksvägen klar vilket gjorde det möjligt att transportera bort stenprodukterna.

Sammanlagt kommer 2,2 miljoner kubikmeter berg att sprängas loss, arbetet pågår fram till år 2028.

Ännu i år inleds den första avfallsrelaterade verksamheten på området då företaget Revanssi, som ägs av återvinningsföretaget Kuusakoski och Rosk’n Roll, etablerar sig på området.

Verksamheten ska inledas i år.

– Revanssi kommer att erbjuda moderna lösningar inom den cirkulära ekonomin för företag och industri, formulerar Heikkonen.

I praktiken betyder det här, i alla fall inledningsvis, att Revanssi tar emot, behandlar och förädlar byggavfall som till exempel betong, trä och metall. Heikkonen säger att det finns ett tydligt behov av sådana tjänster inom industrin i till exempel Sköldvik. Revanssis nuvarande mottagningsplatser finns i Domargård, Munka, Hyvinge och Raseborg.

Det här med byggavfall låter inte särskilt högteknologiskt men Heikkonen säger att verksamheten har alla förutsättningar att utvecklas, inte minst tack vare avfallscentralen fina geografiska läge.

– Jag hoppas att vi vid sidan av den sorterande avfallshanteringen även kan få mer avancerad industriell avfallshantering till området. Revanssi är bara en av de förhoppningsvis många innovativa aktörerna inom avfallshantering som kommer att fungera här.

Heikkonen nämner biogas samt förbättrade metoder för behandling och förädling av till exempel plast, textilier, bildäck och metall som exempel på potentiella framtida verksamhetsområden.

Själva företaget Revanssi är intressant med tanke på den nya avfallslagen som med största sannolikhet kommer att godkannas av riksdagen i vår. I den begränsas de kommunala avfallsbolagens möjligheter att sälja sina tjänster på den öppna marknaden. Ännu i fjol fick upp till 15 procent av de kommunala aktörernas omsättning komma från försäljning av tjänster till privata företag men om lagförändringen godkänns i sin nuvarande form sänks den här andelen till 5 procent fram till 2030.

– Men eftersom Revanssi är ett privat bolag där också majoritetsägaren är privat så berörs inte bolaget av den här lagstiftningen. Liknande företag finns också i Åboregionen, Kouvola, Forssa och Seinäjoki.

Heikkonen säger att de kommunala avfallsbolagen ofta anklagas för att de använder sina inkomster från hanteringen av kommunalt avfall för att subventionera sin verksamhet då de erbjuder tjänster åt företag.

– Men snarare är det tvärtom. Inom Rosk'n Roll vill vi använda inkomsterna från den privata sidan för att hålla nere kostnaderna på den kommunala sidan. Det här syns till exempel i att vi de sju senaste åren lyckats hålla priserna på ungefär samma nivå trots att avfallshanteringen blivit dyrare och mer komplicerad.

*Beslutet om att fusionera Östra Nylands Avfallsservice och Rosk'n Roll togs 2012. Men några minoritetsägare av Rosk'n Roll motsatte sig fusionen och har fört ärendet ända till Högsta domstolen. Beslut därifrån väntas ännu i år, planen är att de båda avfallsservicebolagen även juridiskt ska bli ett från och med början av 2019. Namnet blir Rosk'n Roll.

Mer läsning