Ett bildningscenter i Sannäs förenar hela östra Borgå

Sannäs elevupptagningsområde är ett av stadens största och det nya bildningscentret bör gagna hela detta område.

Vi föräldrar anser att beslutet ifråga om placeringen för det nya bildningscentret i östra Borgå bör basera sig på verklig statistik och inte spekulationer. Peter Boije (ÖN 5.7) ser stora fördelar med att placera bildningscentret på den tidigare daghemstomten i Illby. Den som bekantat sig med bilagan Sijaintivaihtoehtojen saavutettavuustarkastelut från bildningsnämndens möte (11.6) har kunnat ta del av en utredning kring vilken placering som gör skolan mest lättillgänglig för barnfamiljerna på östra området. Den visar att Sannäs som placering är det förnuftigaste alternativet för ett bildningscenter. Inom en radie på fem kilometer från nuvarande Sannäs skola bor det 102 blivande skolelever. Motsvarande siffra för Ilolan koulu är 49. I invånarenkäten som gjordes inför detta beslut framgick det att över 60 procent av dem som svarade anser att en skolväg under 10 km är viktigt eller mycket viktigt. Om bildningscentret byggs på den tidigare daghemstomten i Illby har 137 elever en skolväg på över 10 km. Till nuvarande Ilolan koulu är denna siffra 89 men till Sannäs skulle endast 49 barn ha en skolväg på över 10 km.

Vi vet att så väl elevprognoser, beviljade bygglov samt befolkningens geografiska fördelning talar för Sannäs (ÖN 28.6). För att lösningen för östra Borgå skall vara hållbar och långsiktig är det dessa vi behöver utgå från i diskussionen.

Sannäs elevupptagningsområde är ett av stadens största och det nya bildningscentret bör gagna hela detta område. Skolan skall vara centralt belägen på området invid goda förbindelser. Sannäs är placerat precis mitt i detta elevupptagningsområde, invid vägförbindelser från alla fyra väderstreck. Då elevantalet i Sannäs om några år är det dubbla i jämförelse med elevantalet i Ilolan koulu känns det allt annat än ekonomiskt och miljömedvetet att denna mängd elever skall skjutsas längre bort med beställningstrafik fram om att tryggt och smidigt kunna ta sig till skolan i Sannäs genom att anlita kollektivtrafiken. Eleverna i åk 7-9 från detta område är även beroende av kollektivtrafiken utan att tala om invånarna i alla de byar detta berör.

Då vi talar om ett bildningscenter som skall gagna östra Borgå i många år framöver är det ingalunda kortsiktiga kostnader så som behov av ersättande utrymmen under byggtiden som avgör var man bygger. För att beslutet skall vara hållbart i framtiden ska placeringen avgöras enligt var vi har mest barnfamiljer på området samt enligt vilkendera platsen som bättre fungerar som en knytpunkt för befolkningen inom hela östra Borgå.

I byastrukturprogrammet är tydligt utskrivet att: "Stadens löfte om att utveckla byar garanterar dock inte att de nuvarande stadens tjänster finns kvar i byarna framtill år 2030. Man beslutar alltid separat om enskilda tjänster, bevarandet av tjänster eller utvecklingen av tjänsternas innehåll". Därtill nämns att utbildningstjänster kan erbjudas i servicebyn eller i dess närhet. Det säger sig självt att ett beslut för östra området inte direkt kan göras på samma basis som beslutet för skolorna i norra Borgå. Många fler faktorer än enbart byastrukturprogrammet har betydelse för dessa beslut.

Enligt konditionsundersökningen i Sannäs skola kan man bevara byggnaden från 1980-talet. Den delen innefattar gymnastiksalen, matsalen, slöjdsalen och utrymmen för eftermiddagsverksamheten. Enligt invånarenkäten upplever över 79 % att det är mycket viktigt eller viktigt med gymnastiksal i samband med en skola på östra området. Över 74 % anser att det är mycket viktigt eller viktigt med näridrottsplats. Både en fungerande gymnastiksal och idrottsplan finns färdigt i samband med Sannäs skola och dessa är viktiga även för övriga invånare. Med RT kort nr. 96-10939 som grund kan vi konstatera att tomten vid Sannäs skola inklusive idrottsplanen är tillräckligt stor för ett tvåspråkigt bildningscenter för 200 elever.

Ett beslut som baserar sig på elevprognoser, invånarnas geografiska fördelning, en central placering och möjligheterna till smidiga skolskjutsar är enligt oss förnuftiga argument inför beslutet om det nya bildningscentrets placering. Dessa är argument som skapar grunden för en livskraftig och hållbar lösning i fråga om bildningstjänster för östra Borgå.

Johanna Lindberg Siggböle Mariana Nylund Sannäs Minna Björkman Virvik å 66 oroliga föräldrars vägnar i samtliga byar i östra Borgå

Mer läsning