Söderkullaelever måste flytta ut ur sin skola

FULLMÄKTIGE LYSSNADE. Nu ska man omedelbart utreda alternativ för undervisningen i Talman koulu och Söderkulla skola. Undervisningen kan tillfälligt flyttas till andra skolor eller baracker. Bild: Kristoffer Åberg

Oron över inomhusluften i Söderkulla skola har inte gått Sibbo fullmäktige förbi. Beslutsfattarna beslöt så gott som enhälligt anslå 800 000 euro för åtgärder då nästa års budget slogs fast på måndag kväll.

Fullmäktige konstaterade att de åtgärder man vidtagit för att förbättra läget vid Söderkulla skola misslyckats, och att det nu är dags att ta till drastiska åtgärder.

Beslutet var att man omedelbart ska utreda alternativ för undervisningen i skolan. Undervisning kan tillfälligt flyttas till andra skolor eller baracker.

– Vi har en nybyggd skola först om 2-3 år, men så länge kan vi inte vänta, konstaterade kommundirektör Mikael Grannas som på mötet enhälligt återvaldes att fortsätta på sin tjänst tillsvidare.

Sammanlagt budgeterades 800 000 euro för alternativa undervisningsutrymmen i Talman koulu och Söderkulla skola.

Strama ramar

Budgetförslaget föranledde inte många förändringar i den slutliga behandlingen men en summa på 50 000 viks för servicesedlar för närståendevårdare. Tanken är att närståendevårdarna ska kunna välja hemvård i stället för institutionsvård för sin anhöriga då de tar ut sina lediga dagar. Nu har många valt att inte ta ut lediga dagar då de inte vill flytta på sin anhöriga.

Servicesedel diskuterades även i samband med att ett nytt daghem ska byggas i Västerskog. Ett nytt kommunalt daghem skulle belasta den hårt pressade investeringsbudgeten med ytterligare omkring fyra miljoner och kommunen räknar med att spara genom att välja ett privat alternativ. Tanken är att uppföra ett privat timmerstocksdaghem enligt livscykelmodellen.

Markförsäljningen avgör

Sibbo kommuns hårda sparkrav kombinerat med snabb inflyttning ger beslutsfattarna huvudbry. Mycket hänger på om kommunen lyckas dra in 4-5 miljoner genom markförsäljning, eftersom fullmäktige utgår från att markförsäljningsintäkterna ska finansiera kommunens tillväxt.

Smärtpunkter i verksamheten finns inom bland annat digitaliseringen, dagvården, skolorna och till exempel kostservicen. Personalläget är kärvt, samtidigt som kravet på att börja använda nya arbetssätt pressar.

Antalet elever ökar i skolorna med omkring 100 årligen och redan nu är bland annat mattillredningskapaciteten liten och sårbar. Nya kök ska lösa problemet, men de står klara först 2019.

Ökad skuldbörda och mer sparkrav

Den snabba investeringstakten har gjort att kommunens skuldbörda fortsätter att växa. Vid utgången av detta år beräknas lånebeloppet uppgå till cirka 52 miljoner euro men ökar ytterligare med 13 miljoner år 2018. Tomt- och markförsäljningen och Sibbos dragningskraft har ändå tillsvidare hållit skulderna på förväntad nivå.

Investeringarna och skuldsättningen på närmare 100 miljoner kommer att föranleda ytterligare sparåtgärder. Ett sätt att spara kan vara att minska på de egna finansieringarna genom att låta privata investerare bygga enligt livscykelmodellen.

Kommunen bereder sig också på snabb anpassning i personalstyrka ifall regeringens social- och hälsovårdsreform förverkligas. Det innebär i praktiken att administrationens omfattning minskar för att motsvara en krympande verksamhet då närapå hälften av personalen försvinner.

Slutsumman för Sibbo kommuns verksamhet år 2018 går på 146,6 miljoner euro.

Byggnadsordningen godkändes

Fullmäktige godkände förslaget till ny byggnadsordning.

– Sibboborna har väntat i decennier, sa fullmäktigeordförande Heikki Vestman då förslaget klubbades igenom. Han konstaterade att kommunen nu tar ett första steg för att avreglera byggandet i byarna, men påpekade att generalplanen fortsättningsvis styr.

De Gröna ville bordlägga ärendet för att ännu en gång gå igenom de kritiska synpunkter som framförts av bland annat Museiverket och Närings-, trafik- och miljöcentralen samt en del av kommunens egna ledande tjänstemän, men fullmäktige valde att gå vidare. Byggnadsordningen ska ändå få vissa förtydligande direktiv för bland annat byggande vid strandområden.

Mer läsning