Elever får svara på frågor om inomhusluften

ELEVENKÄT. Nu ska eleverna i Borgås skolor få svara på frågor om skolornas inomhusluft. Bild: Kristoffer Åberg

Alla skolor i Borgå kommer att delta i Institutet för hälsa och välfärds enkät om inomhusluften i mars-april.

Elevenkäten ska ge svar på hur eleverna upplever skolans inomhusluft och hur den påverkar till exempel trivseln i skolan. Det är första gången som man i Borgå genomför en lika omfattande enkät om inomhusluften.

– När enkäten görs i alla skolor och direkt till eleverna får vi en helhetsbild av hur eleverna upplever lokalernas inomhusluft och trivsel. Det här är ett sätt att samla uppgifter om hur vi kan utveckla stadens fastigheter, säger lokalitetsdirektör Börje Boström.

Han betonar ändå att man inte enbart utifrån enkätresultaten kan dra slutsatser om byggnadens kondition.

– Däremot får vi med hjälp av enkäten uppgifter som kan berätta att ytterligare undersökningar behövs eller att en åtgärd är brådskande.

Eleverna besvarar enkäten på lektionerna i lågstadieskolor från och med åk 3, i högstadieskolor och i gymnasier.

Juha Pekkanen, forskningsprofessor vid Institutet för hälsa och välfärd och Helsingfors universitet, säger att en välgjord enkät om inomhusluften är ett bra verktyg som ger stöd för besluten när man till exempel bedömer hur brådskande behövliga åtgärder är.

– Men utgångspunkten för lösningen av problem med inomhusluften är alltid en omfattande och ändamålsenlig byggteknisk undersökning, säger Juha Pekkanen.

Resultaten uppskattas bli färdiga under våren.

Enkäten öppnas den 12 mars för skolorna i Borgå.

Skolorna har fyra veckor tid att genomföra enkäten i alla klasser.

Eleverna besvarar enkäten på lektionerna.

Enkäten riktas till lågstadieskolor från och med åk 3, till högstadieskolor och gymnasier.

Resultaten uppskattas bli färdiga under våren.

Bland annat Föräldraföreningar i Borgå har önskat att en enkät om inomhusluften genomförs i alla skolor.