Sibbo kommun svarar på insändaren om bygglov

Höghusbygget i Söderkulla rör upp mångas känslor.
12.08.2022 15:14
Anna Dürkop skrev i Östnyland den 5 augusti om byggprojektet i Söderkulla centrum i Sibbo och den olägenhet hon upplevde under byggnadsarbetet. Skribenten kritiserar byggandet av ett höghus i området mellan Servicehuset Linda och Nya Borgåvägen. Varje år godkänner kommunstyrelsen i Sibbo tillsammans med markanvändningssektionen en planläggningsöversikt och ett planläggningsprogram för att styra utvecklingen i kommunen. Det centrala målet för detaljplaneringen är att möjliggöra en god tillväxt i enlighet med kommunens strategi genom att tillhandahålla en mångsidig planreserv för att tillgodose olika bostadsbehov i våra tre tätorter som styrs av generalplanen. Söderkulla är en av dessa tätorter. I våra tätortscentrum har det således byggts och byggs olika typer av kvarter, inklusive höghuskvarter. Höjden på höghusen är dock ganska måttlig. I Sibbo finns det inga planer på att bygga högre än sex våningar, och ofta är våningshöjden lägre än så. I Sibbo har man också utfärdat byggsättsanvisningar för att säkerställa en grön och tillräckligt trevlig miljö. På senare tid har kommunen alltmer fokuserat på utvecklingen av småhusområden och byområden. Bygglovet för höghuset i fråga i Söderkulla grundar sig på en detaljplan med rättsverkningar. Detaljplanen har som mål att utveckla tätorten. Kommuninvånarna har under planprocessen haft en möjlighet att uttrycka sina åsikter om planen. Dessutom har de närmaste grannarna, till exempel Servicehuset Linda, rådfrågats separat under bygglovsfasen.
Under bygglovsfasen har uppmärksamhet fästs vid att säkerställa att den nya byggnaden passar väl in i omgivningen och att både den nya fastigheten och de befintliga byggnaderna är funktionella och bekväma att bo i också under kommande år. Under byggtiden orsakar byggplatsen tyvärr olägenheter för grannarna i form av bl.a. buller, ljud, damm och byggplatstrafik. Dessa olägenheter är beklagansvärda. Målet är att minimera dem genom att vägleda byggherren både före och under byggandet. Byggarbetsplatsen och efterlevnaden av villkoren i bygglovet övervakas också av byggnadstillsynen. Om ni upptäcker att villkoren i bygglovet inte uppfylls eller att byggarbetet orsakar oöverstigliga skador, är det bra att först diskutera saken med byggherren. Servicehuset Linda och byggherren på den intilliggande tomten har varandras kontaktuppgifter och har uppmanats till dialog av byggnadstillsynen. När byggnaden är klar kommer den också att gynna Linda och dess invånare. Byggnaden skyddar grannhusen från trafikbullret från Nya Borgåvägen och inhyser viktiga tjänster som hälsocentral, apotek och vårdlokaler.
Vi tror att Söderkulla kommer att förbli en trevlig och fridfull plats att bo på även om den blir mer kompakt. Befolkningstillväxten i Söderkulla har också återspeglats bland annat i förbättrad närservice och bättre kollektivtrafikförbindelser. När byggarbetena på den angränsande tomten är färdiga blir även området i korsningen mellan Nya Borgåvägen och Amiralsvägen rent och trevligt.
Pirjo Siren, utvecklingsdirektör
Lari Sirén, tf. teknisk direktör
Sibbo kommun