Ingen skiftesdagvård i västra Borgå

Majbergets daghem är specialbyggt och har specialpersonal för att ta hand om barn som behöver vård också på kvällar, nätter och veckoslut. Fler sådana daghem behövs inte i Borgå.

Skiftesdaghemmet i Majberget var inflyttningsklart 2017.
En arbetsgrupp har utrett möjligheterna att ordna med skiftesvård för barn också på västra sidan av Borgå. Arbetsgruppens rapport behandlas av bildningsnämnden den här veckan och resultatet är mycket entydigt. Det är inte ändamålsenligt att inrätta fler skiftesdaghem i staden, Majbergets daghem räcker till.
Det var stadsfullmäktige som i november i fjol, i samband med budgetmötet, gav tjänstemännen i uppdrag att utreda behovet och möjligheterna till skiftesvård också i stadens västra delar. Skiftesvård anlitas av föräldrar som har kvälls-, natt- och veckoslutsarbete.
Enligt utredningen har antalet barn i skiftesvård i Majbergets daghem varit stabilt under de senaste åren. I april i år vårdades 101 barn i Majbergets daghem. Av dem bodde 25 barn, alltså en fjärdedel, väster om Borgå å.

Majberget är bäst

Arbetsgruppen utredde olika alternativ, som möjligheten att tidigarelägga och förlänga öppettiderna för daghem i väst. Man utredde också behovet av skiftesvård för barn i förskoleundervisning. Det framgick att servicebehoven hos barn som behöver skiftesvård är mycket individuella, så man kom inte fram till en verksamhetsmodell som lämpar sig för flera barn.
Arbetsgruppens förslag är att behovet av skiftesvård för barn som bor både i västra och östra området bäst kan ordnas i Majbergets daghem som har planerats specifikt för skiftesvård. Personalresursen och pedagogiken är också anpassad till skiftesvårdens krav.
Det skulle leda till stora utmaningar att säkerställa en jämlik småbarnspedagogik av jämn kvalitet för barn i skiftesvård för båda språkgrupper också i andra delar av staden anser arbetsgruppen.
Bildningsnämnden får säga sitt om arbetsgruppens rapport på torsdag.
ANDRA LÄSER