Borgånämnd starkt kritisk till återvinningscentral

Byggnads- och miljönämnden var mycket skeptisk till den ansökan om miljötillstånd som Sipoon Humus lämnade in.

SOPTIPP. Sipoon Humus vill grunda en stor återvinningscentral. Bilden är från Domargård.
Utlåtandet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland skrevs av miljöforskningschef Carita Forsberg-Heikkilä och det godkändes av byggnads- och miljönämnden i Borgå i slutet av november 2014.
– Jag minns utlåtandet mycket väl. Det är det mest kritiska utlåtandet jag någonsin har skrivit. Ansökan var bristfällig och lämnade många frågor öppna. Sipoon Humus har nu fått miljötillstånd, men jag anser att det fortfarande finns olösta frågor. Jag förväntar mig att NTM-centralen noga övervakar tillståndsvillkoren.
Hon undrar om det till exempel är nödvändigt att öppna en ny central när Mömossens avfallscentral ligger alldeles intill, på andra sidan av Oljevägen. Mömossen erbjuder delvis samma tjänster som Sipoon Humus planerar. En av skillnaderna är att företaget också ska ta emot och hantera förorenade jordmassor och skrotbilar.
Därför bör utgångspunkten i miljötillståndet vara att avfallet återvinns och regelbundet transporteras bort och att det inte förvaras länge på området. Förvaringen och hanteringen av avfallet får inte skada miljön och närmiljön får inte skräpas ner.
Byggnads- och miljönämnden förutsätter att verksamheten ordnas så att inte öringsstammen i Mossakärrsbäcken utsätts för fara. Verksamheten ska inte heller få försämra vattenkvaliteten i närliggande bäckar och vattendrag.

Miljöfarligt avfall

Sipoon Humus ska också ta emot riskavfall som skrotbilar och tryckimpregnerat virke. I utlåtandet sägs att avfall av det här slaget inte får behandlas eller förvaras direkt på marken. Nämnden påpekar att skrotbilar endast kan lagras på ett asfalterat underlag. Farliga vätskor som uppstår när skrotbilarna plockas i delar bör förvaras i tätbottnade låsta utrymmen.
Sipoon Humus planerar att behandla förorenade jordmassor på olika sätt. Nämnden anser att den här verksamheten måste ske på samma sätt som i en stor anläggning och i stängda eller täckta utrymmen.
Till verksamheten hör också avfallskrossning. Krossning och annan verksamhet som förorsakar buller måste följa tider som anges i miljötillståndet. Nämnden anser att måndag–fredag klockan 7–18 är lämplig tid.
Kaisa Halme, informatör på Östra Nylands avfallsservice, säger att avfallsbolaget inte motsätter sig Sipoon Humus återvinningscentral, men förutsätter att det i miljötillståndet ställs samma krav på Sipoon Humus som på Mömossen.