Julfreden utlyses på Gamla Rådhustorget – traditionen har anor från 1600-talet

Utlysningen av julfreden är en gammal tradition som officiellt förklarar julen inledd. 

Här vid Gamla Rådhuset utlyses julfreden på julafton.
19.12.2022 15:26
I morgon, vill Gud, infaller vår Herres och Frälsares nåderika födelsefest... Med de orden inleder stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula den högtidliga och traditionella utlysningen av julfreden på julafton den 24 december klockan 16 på Gamla Rådhustorget.
Texten som läses i Borgå är samma som den som läses i Åbo, och det har varit samma text i Borgå sedan 1950. Utlysningen av julfreden från Gamla Stortorget i Åbo är en näst intill oavbruten, 700 år lång tradition. Den är känd sedan 1300-talet, kan man läsa på Åbo stads webbplats. 
Det finns inte uppgifter bevarade hur texten exakt var formulerad under traditionens första århundraden, men men det centrala innehållet finns kvar. Den påminner om att julfreden börjar, den uppmanar till att tillbringa högtiden i god sämja, hotar dem som bryter mot freden med stränga straff och önskar god jul.
– För några årtionden sedan hittades en text från 1600–talet som lästs upp i Borgå under medeltiden. Då och då har frågan om man skall ta den texten i bruk kommit upp, men än så länge är det alltså den på 1800-talet förnyade texten från Åbo som används, säger Veronica Svenskberg på Borgå stads kulturtjänster.

Så här lät det på 1600-talet

När julfreden utlystes på 1600-talet följde den en text skriven i Bårgo rådstugurätt den 19.12 1663. I slutet av texten en hälsning, som är aktuell än i dag.
Efter såsom nu dhet hugneliga Julefästtijd tillstundar på huilken heela Christenheeten plägar fijra och begåå wår Herres och frälsares Jesu Christi födelses åminnelse, hwarföre efter ett gammalt och lofligit bruk inlijses här medh som man kallar Jule fredhen med huilket förståås, att huar och een bereder sigh gudeligen till samma höga fäst och den sedhan så begår och celebrerar at Gudhz dhet aldrahögstes nampn motte däreigenom helgat, prijsat och ährat warda.
Förmanes altså på Gudz och höga öfwerhetens wägnar borgerskapet här i Stadh sampt och synnerli. att dhe flitigt och medh andacht sökia gudhz huus och temp+el, iämwäll och elliest i alla motto föra ett gott och christeligit lefwerne, afhållandes sigh frotzerii, svalgh, dryckenskap och annor sielfswåldh och öfwerdådighet, hwarigenom Gudh den högsta högeligen blifwer förtörnat, understår sig någon på huariehanda sätt att häremot bryta, den samma skall exemplariter straffas.
Sidst påminnes och borgerskapet at emädhan dhe widh denna högtijden pläga gemeenligen ströö sina golff i husen medh halm, ar dhe då granneligen haffua acht om Elden, at där igenom ingen skada må sig förordsaka.
I dett öffriga will man edher sampt och synnerligen en hugneligh Julehälgh och där på fölliande frögdefult gott nijtt åhr troligen förönskat hafua.

Julfreden 2022

Om det spelades musik på 1600-talet när julfreden utlystes är osäkert, men nu på lördag blir det musik med Borgå-Finnby musikkår, som först spelar Stilla natt, heliga natt och till slut Av himmelshöjd.
Under ledning av Jerker Illman sjunger Runebergskören BSB två sånger. Det är en ros utsprungen (M. Prätorius, T. Knös) och Maa on niin kaunis (S. Ingemann, H. Haahti). 
Tillställningen pågår ca 15 minuter.

ANDRA LÄSER