De förtroendevalda fattar i sista hand beslut om fastighetsstrategin

Beredning av uppdateringen sattes i gång på nytt i början av detta år.

Svar på Anna Hennings insändare i Östnyland (26.11). Den kyrkliga samfälligheten har den 10 februari 2011 godkänt fastighetsstrategin för 2011–2020. Inför strategin gjordes en omfattande utredning av den kyrkliga samfällighetens fastigheter gällande antal, kvalitet, brukbarhet och reparations- och finansieringsbehoven. På grund av fastighetsbeståndets tillstånd och den kyrkliga samfällighetens ekonomiska situation ställde man i strategin som mål att avstå från minst 4 000 kvadratmeter våningsyta fram till 2020.

Uppdateringen av fastighetsstrategin påbörjades hösten 2016. Man kunde dock inte enas om vilka fastigheter man ska avstå från. Hela fastighetsstrategin lades på is för 2018. Beredning av uppdateringen sattes i gång på nytt i början av detta år. Arbetet har styrts av en styrgrupp som gemensamma kyrkorådet har utsett. Till styrgruppen hör båda församlingarnas kyrkoherdar och representanter för arbetstagare, beslutsfattare i gemensamma kyrkorådet och den kyrkliga samfällighetens tjänsteinnehavare som bereder ärendet. Styrgruppen har sammanträtt tre gånger. Församlingsmedarbetare i styrgruppen har på sina håll informerat sina egna församlingar om gruppens arbete. Personalen blir informerad regelbundet efter gemensamma kyrkorådets sammanträden.

Efter sommarsemestern intervjuade arkitekten båda församlingarnas kyrkoherdar samt representanter för olika arbetsformer i båda församlingarna för den plan för tillbyggnad som ska uppdateras.

I styrgruppens senaste möte den 18 november gick man igenom planen för tillbyggnad och en överföring av domkyrkoförsamlingens funktioner till Lundagatan. Styrgruppen gav enhälligt en signal om att föra fortsättningen av projektplaneringen till gemensamma kyrkorådet. Gemensamma kyrkorådet beslutade vid sitt senaste sammanträde föreslå gemensamma kyrkofullmäktige att den godkänner tillbyggnad av fastigheten på Lundagatan 5 för att avstå från utrymmena i fastigheten på Runebergsgatan 24.

Fastighetsstrategin har också behandlats i gemensamma kyrkorådets aftonskola och samarbetskommissionen har informerats om uppdateringen av strategin. Samarbetskommissionen behandlar ärenden som påverkar församlingarnas och den kyrkliga samfällighetens personal.

Senast hölls ett seminarium för gemensamma kyrkofullmäktige den 26 november. I seminariet gick man igenom ett brett informationspaket om olika alternativ om framtiden för två församlingars församlingshem som ligger i centrum. Man gick igenom kostnadskalkyler för olika alternativ. Till exempel att bygga en helt ny gemensam byggnad på Näsebacken skulle enligt nuvarande uppgifter bli cirka sju miljoner euro dyrare än tillbyggnad av fastigheten på Lundagatan 5. Det har funnits rikligt med uppgifter under hela beredningen av uppdateringen och tjänsteinnehavare har svarat så omfattande som möjligt på alla frågor som har kommit upp.

I alla tidigare faser både i styrgruppen och när personalen har intervjuats har man varit välvillig till att föra tillbyggnadsprojektet framåt. Under beredningen har man uttryckligen sökt svar på om man över huvud taget ska framskrida med detta projekt.

Beredningen av uppdatering av fastighetsstrategin har framskridit på samma sätt som ärenden bereds i allmänhet. Utlåtanden begärs när ärendet är tillräckligt berett så att förtroendevalda kan få en klar bild av det. Utlåtanden från församlingsråden begärs vanligen i det skedet när man har fått reda på mer detaljerade projektplaner och projektkostnader.

Svenska församlingshemmet har kommit till slutet av sin tekniska livscykel och fastigheten kräver en fullständig totalrenovering. Endast en omfattande rörsanering räcker inte för att rädda byggnaden. En arbetsgrupp, som består av arbetstagare i svenska församlingen och representanter för fastighetsväsendet i den kyrkliga samfälligheten, utreder för närvarande i vilken mån svenska församlingshemmet kan utnyttjas tills vidare med mindre åtgärder än en massiv rörsanering tills de ersättande utrymmena fås i bruk.

Församlingarnas verksamhet och behov styr beredning av ärenden i den kyrkliga samfälligheten. Det är säkert att framtidens behov kommer att ändras när det gäller fastigheter. En allt svagare ekonomi, minskat medlemsantal, sekularisering, utveckling av informationsteknologi, migration och strukturella ändringar i samhället för med sig stora utmaningar för alla. Samarbete och optimalt utnyttjande av gemensamma resurser har en nyckelposition i fråga om hur vi överlever oundvikliga förändringar i framtiden. Vi gör för egen del vårt bästa för att förutsättningarna för båda församlingarnas verksamhet granskas jämlikt och med uppskattning också när förändringens vindar blåser.

Beslutanderätten i Borgå kyrkliga samfällighet utövas av gemensamma kyrkofullmäktige vars ledamöter väljs genom församlingsval för en mandatperiod på fyra år. I sista hand är det alltså förtroendevalda som församlingsmedlemmar har valt som fattar beslut om fastighetsstrategin.

Sari Mankinen,

förvaltningsdirektör, Borgå kyrkliga samfällighet