Djurens välfärd måste säkerställas så länge djurproduktionen förstör planeten

Djurskyddsfrågorna borde handhas av ett ministerium som inte har kopplingar till aktörer som drar ekonomisk nytta av djuren.

Då minister Jari Leppä presenterade riktlinjerna för den nya djurskyddslagen konstaterade han att "Finland är ett föregångarland inom djurens välbefinnande och denna lag förbättrar välbefinnandet ytterligare".

Det är mycket svårt att förstå detta påstående, eftersom regeringen inte ens garanterar minimivälbefinnande för vissa djurgrupper. Kor får till exempel fortsättningsvis hållas fastbundna vid halsen och suggor får stängas in i grisningshäckar där de varken kan röra på sig eller vända sig. Möjlighet att röra på sig är ett av djurens viktigaste behov, och ifall en dylik grundläggande förutsättning för välbefinnande nekas produktionsdjuren kommer vårt land att vara långt ifrån ett föregångsland inom djurvälfärd.

Pälsdjursuppfödning är en oerhört oetisk näringsgren eftersom den baserar sig enbart på mänsklig fåfänga och orsakar stort lidande för djuren. Många stater har tagit fasta på detta och bestämt sig för att helt eller delvis avveckla pälsdjursuppfödningen. Ifall regeringens proposition går igenom betyder det att Finland inte kommer att förbjuda pälsdjursuppfödningen eller ens garantera kontinuerlig tillgång till vatten för pälsdjuren, med undantag för avelsdjuren.

Identifiering och registrering av hundar blir obligatorisk, men katterna som är i akut behov av skydd har inte inkluderats i reformen. Katter uppskattas inte på samma sätt som hundar, och de blir ofta grymt behandlade och illa omskötta. De tiotusentals katter som övergivits i naturen och de fritt strövande hemmakatterna dödar och skadar ofantliga mängder fåglar. Obligatorisk identifiering och registrering av katter skulle vara ett viktigt steg i att höja katternas status och förbättra deras omvårdnad och tillsyn.

Det faktum att samma ministerium sköter både djurproducenternas och produktionsdjurens angelägenheter återspeglar djurens bedrövliga ställning i vårt samhälle. Den ekonomiska vinningen väger i allmänhet alltid tyngre i vågskålen än djurens välbefinnande. Jord- och skogsbruksministern är landets högsta ämbetsman inom djurskydd, och ofta är hen själv djurproducent, liksom den nuvarande ministern. Vårt lands djurskyddsfientliga regering meddelade omgående att inga förbättringar kommer att göras för produktionsdjuren i djurskyddslagen ifall de medför kostnader för djurproducenterna. Djurskyddsfrågorna borde handhas av ett ministerium som inte har kopplingar till aktörer som drar ekonomisk nytta av djuren.

Djurproduktionen orsakar inte enbart stort lidande för produktionsdjuren, utan förstör tillika vår planet på ett sätt som saknar motstycke. Den intensiva djurproduktionen driver vilda djur till utrotning, förorenar oceaner och vattendrag, förstör regnskogar samt använder enorma mängder energi och naturresurser. Djurproduktionen ger upphov till antibiotikaresistenta bakterier och utsätter människor för fetma och många sjukdomar. Den intensiva djurproduktionen orsakar globalt mer växthusgasutsläpp än all trafik sammanlagt. Under den gångna sommaren har vi fått uppleva rekordhetta, torka och förstörda skördar, exceptionellt rikliga blomningar av blågröna alger och omfattande skogsbränder i grannlandet, vilket är en försmak av klimatförändringens konsekvenser på våra breddgrader.

Djurproduktionen och klimatförändringen hör till framtidens största säkerhetshot, eftersom minskande naturresurser såsom färskvatten samt konkurrensen om brukbara och beboeliga markområden ger upphov till hungersnöd, konflikter och flyktingvågor. Det beräknas att miljontals klimatflyktingar kan anlända till Europa vilket kan leda till väpnade konflikter. Försvarsministern borde hellre vara oroad över säkerhetshotet som orsakas av animalisk föda än över de två vegetariska maträtterna som per vecka skall bjudas åt beväringarna. Utvecklingen går oundvikligt mot växtbaserad matproduktion ifall vi vill att vår planet skall förbli beboelig. Konstgjort kött och andra liknande produkter är på väg, men till dess borde växtbaserad mat vara norm.

Så länge vi bedriver intensiv djurproduktion har vi en absolut skyldighet att säkerställa djurens välfärd. Förslaget till ny djurskyddslag behandlas nu av riksdagen som har möjlighet att införa förändringar i lagtexten. Enligt den färskaste Eurobarometern vill 90 procent av finländarna att produktionsdjuren skall skyddas bättre än vad nu görs. Med tanke på det kommande valet är det intressant att se ifall riksdagsledamöterna handlar i enlighet med folkets vilja och stiftar en djurskyddslag som genuint förbättrar djurens välbefinnande.

Johanna Wasström Sibbo

Mer läsning