Djur som mår bra är en hederssak

Den djupa lönsamhetskris som har varit rådande i jordbruket under en längre tid är den största riskfaktorn för våra produktionsdjurs välmående.

Johanna Wasström framför i en insändare (HBL 21.4) några påståenden som vi ser att det är allt skäl att kommentera. Svinförordningen som godkändes i mars kommer inte på sikt att minska på utrymmeskraven, och fortsättningsvis är de utrymmeskrav vi har för grisar betydligt strängare än vad EU-lagstiftningen kräver. Beträffande till exempel svindirektivet som bland annat förbjuder kupering av svansar är det enbart Finland, Sverige och Litauen som inte har begärt nationellt undantag.

Den finländska husdjursproduktionen har strävan efter friska och välmående djur som själva grunden för sin verksamhet. Vi har redan en relativt sträng djurskyddslagstiftning, som dessutom är under en helhetsrevidering. Vi har utvecklade hälsovårdsprogram (Sikava, Naseva) med en väldigt hög anslutningsgrad bland producenterna. Vi har landsbygdsprogrammets ersättningssystem för främjande av produktionsdjurens välmående, även dessa med väldigt hög anslutningsgrad. Utöver dessa lagbaserade och frivilliga garantisystem för att främja djurhälsan och välmåendet finns en sträng livsmedelskontroll. Den finländska animalieproduktionens erkänt låga antibiotikanivå är en del av denna helhet.

Hållbarhet och ansvarstagande är överlag basen i den finländska djurhållningen. Det foder som våra husdjur äter är till största delen inhemskt spannmåls- och proteinfoder. Vi har rikliga vattentillgångar som vi värnar om. Den finländska mjölk- och nötköttsproduktionen bygger på att korna äter gräs och vallfoder – och inte i huvudsak kraftfoder såsom soja och majs som i stora delar av världen.

Den djupa lönsamhetskris som har varit rådande i jordbruket under en längre tid är den största riskfaktorn för våra produktionsdjurs välmående. Om jordbrukarens ork tar slut – då är risken överhängande att djuren inte längre sköts som de skall.

Vi vill fortsätta jobba för att den finländska matproduktionen ska kunna vara den tryggaste och renaste i hela världen.

Mikaela Strömberg-Schalin jurist och husdjursansvarig, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, Borgå Guy Broman svinproducent, Liljendal Jesse Mårtenson

mjölkbonde, Mörskom