Distansarbete förutsätter goda färdigheter att leda sitt eget arbete

I pararbete blir ingen ensam med sina arbetsuppgifter och i en kreativ växelverkan med en kollega föds också ofta bättre idéer.

I mitten av mars inleddes ett omfattande ofrivilligt experiment när en stor del av finländarna övergick till distansarbete. För arbetstagare med familj blev övergången ännu mer krävande då skolorna samtidigt stängdes och eleverna inledde distansstudier hemma. Med undantag för några enstaka kontorsdagar har jag själv arbetat på distans sedan den 13 mars.

Det finns många goda sidor med distansarbete. Hemma får man ofta arbeta ostört och det är lättare att utföra arbetsuppgifter som kräver koncentration än i ett öppet landskapskontor. I bästa fall framskrider arbetet som av sig själv när störande element saknas. Dessutom har man mer tid för familjen när arbetsrelaterat resande minskar. Alla dessa faktorer ökar välmående i arbetslivet.

Distansarbete förutsätter emellertid av arbetstagaren goda färdigheter att leda sitt eget arbete. Man måste lägga upp klara mål för arbetet och dela upp uppgifterna i tydliga arbetsmoment. Arbetstagaren måste också själv dra upp gränserna för arbete och fritid och sörja för arbetsförhållandena hemma. Alla arbetstagare har inte färdigheter att leda sitt eget arbete och då kan riskerna hopa sig. I värsta fall känns arbetet inte längre meningsfullt och arbetstagaren sitter vid köksbordet och arbetar från morgon till kväll i en icke ergonomisk ställning.

Under denna långa distansperiod ökar behovet av kommunikativt ledarskap. Förmannen måste vara tillgänglig och stöda anställda att lägga upp mål för sitt arbete. Hen ska se till att var och en blir sedd och hörd också i en virtuell arbetsmiljö. Behovet att fira framgångar och värna om samhörigheten upphör inte även om teamarbetet är virtuellt.

I mitt eget förmansarbete har jag uppmuntrat mina anställda att jobba parvis. I pararbete blir ingen ensam med sina arbetsuppgifter och i en kreativ växelverkan med en kollega föds också ofta bättre idéer. Våra veckovisa teammöten håller upp tempot i arbetet och bidrar till en delad situationsbild. För mig är teammötena också ett viktigt tillfälle att diskutera vardagen och stärka vi-känslan.

I väntan på coronavaccinet kommer distansarbetet att fortsätta i flera månader på många arbetsplatser. Arbetsgivarna måste vara medvetna om belastningsfaktorerna i distansarbete och fullt ut dra nytta av denna arbetsmetods bästa sidor. Om man lyckas organisera distansarbetet, kan det ha betydande positiva effekter på produktiviteten och välmåendet i det finländska arbetslivet framöver.

Mikael Hiltunen, projektchef, Borgå

Mer läsning