Detaljplanearbetet för Nickby gård: Målet är att bevara friluftslederna

GRÖNT IDEAL. Planeringen av Nickby gårds småhusområde framskrider. Nu har planläggarna tagit hänsyn till invånarnas önskan om att bevara friluftslederna bättre. Bild: Sibbo kommun

Norrskogen bättre beaktad än i förra rundan. Invånarna kan kommentera inom maj.

Planeringen för Nickby gårds område väckte uppståndelse i förra rundan bland dem som ansåg att frilufts- och rekreationsområdena led av planerna. Nu kommer kommunen med lugnande besked: Friluftslederna bevaras i detaljplanearbetet och det säkerställs att det finns tillräckligt med rekreationsområden.

Enligt kommunens pressinformation har det cirkulerat föråldrade och felaktiga planer, som redan har ändrats utifrån invånarnas respons. Till skillnad från de tidigare planerna beaktar de nya planerna Norrskogens betydelse, och största delen av den kommer att bevaras för rekreationsbruk.

– Friluftslederna kommer delvis att ändras. Intill vissa leder blir det öppna åkerlandskapet mera parklikt, men antalet leder bevaras även i fortsättningen. Frisbeegolfbanan på området kommer också att kvarstå, men man kan bli tvungen att flytta vissa korgar. Även skidspårförbindelsen från Lukkarin koulu till Norrskogen bevaras, säger planläggare Dennis Söderholm.

Han poängterar att det inte heller blir tättbebyggt överallt. Cirka 30–50 procent av planområdenas areal består av parker och parkskogar.

– Området kommer inte att bli någon betongförort. En betydande del av byggnaderna på området kommer att vara småhus, säger Söderholm.

Även kulturmiljön vid Nickby gård ska beaktas i planeringen. Byggnaderna i närheten av gården ska planeras så att de passar in i gårdsmiljön med tanke på till exempel storlek och höjd. Nu inleds jobbet med planutkastet och utkastet publiceras på hösten. När det offentliggjort ordnas informations- och diskussionsmöten där invånarna har en möjlighet delge sina åsikter.

I bakgrunden för planeringen finns också Sibbos strategiska mål att inleda persontågtrafik mellan Nickby och Kervo. Nickby gårds område ligger i närheten av stationen.

Åsikter om utgångspunkterna och principerna för detaljplanearbetet ska lämnas in skriftligt till Sibbo kommun.Information om planarbetet finns på sibbo.fi: www.sibbo.fi/ng8

Mer läsning