Det gick klart bättre än väntat

BOKSLUT. Kirsi Kettunen och Mia Heijnsbroek-Wirén är bägge nöjda över stadens goda resultat. Bild: Max Nyberg

Lovisa gjorde ett överraskande överskott. Staden presenterade bokslutet på tisdagen.

Det var en klart nöjd ekonomidirektör Kirsi Kettunen och stadsstyrelseordförande Mia Heijnsbroek-Wirén som informerade om Lovisa stads bokslut på tisdagen, alltså dagen innan bokslutet skulle tas upp i styrelsen.

– Vi är proaktiva och informerar redan nu. Det är ändå positiva saker vi kan informera om, säger Heijnsbroek-Wirén.

Resultatet för Lovisa stad och Affärsverket Lovisa Vatten uppvisar ett överskott på drygt en halv miljon euro 2017 – i stället för det budgeterade underskottet på 2,4 miljoner euro.

Olika orsaker

Det goda resultatet förklaras av en rad ekonomiska faktorer, men också av att centralerna, som Heijnsbroek-Wirén uttrycker det, varit lite väl försiktiga i budgeteringen. Det är förvisso något som hänt också tidigare år.

– Man borde kunna budgetera noggrannare. I och för sig är det en positiv sak att det är åt det här hållet. Men visst har vi tänkt på att det avviker stort, och man undrar vad som hade hänt om det avvikit åt andra hållet, säger Heijnsbroek-Wirén.

Bland de ekonomiska orsakerna nämner Kirsi Kettunen bland annat att konkurrenskraftsavtalet sparade in 2,3 miljoner euro, att utgifterna för specialiserade sjukvården var en halv miljon euro lägre än tänkt, och att HNS samtidigt betalade tillbaka 800 000 euro för samma sak.

Dessutom uppgick statsandelarna till 0,4 miljoner euro mer än i budgeten. Genom att börja producera tjänsterna inom städ- och kostservice som egen verksamhet sparade staden mer än 0,3 miljoner euro, och strukturförändringen sänkte kostnaderna permanent.

– Samkommunerna gjorde också goda resultat. Sammantaget gick det bra för Lovisa, säger Kettunen.

Lovisa stad har stadigt låtit det ackumulerade överskottet växa, och summan ligger nu på drygt 17 miljoner euro.

Skatter och invånare

En närmare titt på skatterna visar att Lovisa fick in omkring 600 000 euro mindre än budgeterat i form av inkomstskatt. Däremot fick man in 800 000 euro mer i fastighetsskatt, samtidigt som samfundsskatten bringade in 1,2 miljoner mer än beräknat – en summa som dessutom är 2 miljoner euro större än 2016.

– Samfundsskatten visar att ekonomin vänder, och att det går allt bättre för företagen, säger Kettunen.

– Det är något som vi hoppas syns i sysselsättningsgraden, tillägger Heijnsbroek-Wirén.

Det aningen ironiska är att man fick in 34 euro mer i skatt per invånare, samtidigt som befolkningsantalet minskat med omkring 200 personer på ett år.

Investeringar och utmaningar

Lovisa stads största projekt för 2017 var servicehuset i Gråberg, som kostade cirka 5,8 miljoner euro. Det största projektet för vattenaffärsverket var stomlinjen mellan Pernå och Lovisa, vilken slukade 1,4 miljoner euro år 2017.

Stadens lånestock växte med cirka 100 euro och utgjorde 2 365 euro per invånare. Också efter tillväxten är Lovisa stads lånestock mindre än det nationella medeltalet.

Utmaningen för Lovisa stad under 2018 och 2019 kommer att vara den massiva investeringsplanen som framför allt består av tre skolprojekt: den nuvarande svenska skolan i Forsby byggs ut och blir ett tvåspråkigt skolcentrum, ett nytt svenskt högstadium byggs i centrum och det svenska gymnasiet renoveras. I ekonomiplanerna för detta och påföljande år har reserverats 24 miljoner euro för investeringsutgifter.

Det stora antalet osäkra faktorer som hänger samman med landskaps- och vårdreformen innebär utmaningar enligt Kirsi Kettunen.

– Det är nödvändigt men utmanande att iståndsätta de byggnader i staden som lider av problem med inneluften, särskilt med tanke på verksamheten. Det här har oundvikligen negativa inverkningar också på ekonomin.

Investeringsreservering

Det goda resultatet möjliggjorde en investeringsreservering.

– Årsbidraget räckte väl till för planenliga avskrivningar och möjliggjorde en investeringsreservering på 3,1 miljoner euro för renoveringen av Lovisa Gymnasium. Pengarna för det kommande projektet kan alltså reserveras redan nu, säger Kettunen.

Resultatet för Lovisa stad och Affärsverket Lovisa Vatten för räkenskapsperioden 2017 uppvisar ett överskott på drygt en halv miljon euro.