"Det går åt rätt håll nu" – utsläppen per Borgåbo minskade år 2019

Trafiken är den största boven i utsläppen fördelade på individnivå. I Borgå står den tillsammans med sjöfarten för över 70 procent av miljöbelastningen. Bild: Martin Kierstein

Borgå är med i det nationella nätverk av kommuner som förbundit sig att minska utsläppen till år 2030. Efter ett par år av kräftgång är trenden nu rätt igen.

Trafikutsläppen är den absolut största utmaningen när det gäller att minska Borgåbornas utsläpp. Det konstaterar Sanna Päivärinta, expert på hållbar utveckling i Borgå stad, när hon presenterar de färska siffrorna över kommunernas utsläpp år 2019. Finlands miljöcentral publicerade resultaten på måndagen. Statistiken gäller alla landets kommuner.

– Det ser bra ut, Borgås utsläpp minskade med fyra procent per invånare jämfört med året innan, säger Päivärinta.

Största orsaken till att utsläppen sjönk är att energiindustrin räknas med, och den har blivit grönare, i synnerhet för Borgås del. Mest minskade utsläppen från fjärrvärme (-52 procent), eluppvärmning (-20 procent) och konsumtionsel (-19 procent).

– Men vägtrafiken står för 37,4 procent av utsläppen. Lägger man ännu till sjötrafiken är hälften av utsläppen trafikrelaterade, säger Sanna Päivärinta.

Trafiken smutsar mest

För sjöfartens del härstammar den absoluta majoriteten av utsläppen från godstrafiken – eller 73 procent. Tio procent är utsläpp från fritidsbåtar, resten från fiske- och annan yrkestrafik.

– Staden måste göra det lätt för Borgåborna att välja bra klimatalternativ, säger hållbarhetsexperten Sanna Päivärinta. Med satsningar på pendelparkering och kollektivtrafik tycker hon också att det görs. Bild: Kristoffer Åberg

Målet är en kolneutral stad år 2030, ett mål som definierats som 80 procent av utsläppsnivån år 2007.

– Det är ett ambitiöst mål men jag vill tro att vi når det. Vi vet inte hur världen ser ut om tio år och vilka nya lösningar som tagits i bruk då, säger Päivärinta.

Sedan 2007 har de totala utsläppen i Borgå minskat med 31 procent och utsläppen per invånare med 34 procent. I den här statistiken ingår inte industrins utsläpp, vilket betyder att Sköldviks utsläpp inte fördelats på Borgåborna. Det här är för att få en jämförbar statistik mellan olika kommuner och städer när det gäller det individuella klimatavtrycket.

I Borgå släpptes det ut totalt cirka 253 tusen ton koldioxidekvivalenter.

Stadens utsläpp minskade med 4 procent sedan år 2018.

Måttet anger den sammanlagda effekten av olika växthusgaser.

I Finland är: uppvärmning (29 %), trafik (26 %), jordbruket (18 %) och elförbrukningen (9 %) de största utsläppskällorna.

– Det är ju inte så att Borgåbor och finländare kan göra allt ensamma. Städerna och kommunerna måste också delta, till exempel genom att skapa möjligheter att röra sig med kollektivtrafik. Vi måste göra det lätt för invånarna att göra bra klimatval! 37 procent av utsläppen kommer från trafiken och vi vet att nästan tre av fyra Borgåbor bor inom 5 kilometers radie från centrum. Då kunde man fundera över att inte ta bilen korta sträckor utan gå eller cykla. Samtidigt är det inte realistiskt att alla kan ta sig till jobbet utan bil. Därför satsar också Borgå på anslutningstrafiken och -parkeringarna, säger Sanna Päivärinta.