De flesta privata kulturaktörer har färre uppdrag på grund av coronapandemin – restriktionerna upplevs som orättvisa

Många kulturaktörer hade ett svårt år i fjol. En viss optimism kan skönjas i början av 2021. Arkivbild. Bild: Ari Sundberg/SPT

Privata och kommunala kulturaktörer har påverkats olika av coronapandemin, men nästan alla har påverkats på ett eller annat sätt, visar en färsk rapport.

Kultursektorn har drabbats kraftigt av coronapandemin och osäkerheten kring framtiden bekymrar aktörerna. Det kommer fram i en enkätrapport som Undervisnings- och kulturministeriet publicerade på måndagen.

Av dem som svarade på enkäten sade över hälften att coronakrisen väsentligt äventyrat verksamheten i fjol. För en tredjedel var förändringarna betydande och för resten påverkades verksamheten endast lite. Ännu i januari förhöll man sig lite mer optimistiskt till första hälften av 2021 i jämförelse med erfarenheterna från år 2020.

Skillnader mellan privat och kommunal

Privatpersoner och företag har drabbats hårdare av pandemin, medan konsekvenserna för kommunala aktörer och stiftelser har varit lindrigare.

Av sammanslutningarna uppgav 47 procent att pandemin orsakade permitteringar eller avbrott i löneutbetalningen under 2020 och 41 procent meddelade att rekryteringen minskat. Närmare två av tre deltagare har utvecklat nya verksamhetsformer och nästan hälften har tagit fram eller lanserat nya digitala tjänster riktade till allmänheten.

Av privatpersonerna och företagen säger de flesta (93 procent) att arbetstillfällena och uppdragen har minskat eller ställts in. Utkomsterna försämrades i fjol för 88 procent av kulturaktörerna. Å andra sidan meddelade nästan hälften om nya arbetstillfällen.

Framtiden oroar

I rapporten stiger en oro om kulturen och kulturpolitikens framtid upp. Branschfolket upplever att coronabegränsningarna är orättvisa och att man inte förstår konstens och kulturens betydelse. Det finns också en oro kring sektorns basfinansiering på grund av att avkastningen från penningspel minskar samtidigt med verkningarna av coronapandemin.

Ministeriets överdirektör Riitta Kaivosoja säger i ett pressmeddelande att kultursektorn är mångfacetterad vilket också gör att de problem som kommer med coronapandemin är varierande.

"En del av problemen har varit kända redan tidigare och gäller också sådant som kan påverkas på andra sätt än genom kulturpolitiska åtgärder. Coronatiden har gjort problemen synliga. Förhoppningsvis satsas det äntligen på att lösa dessa problem med alla de medel som står till buds i vårt samhälle", säger Kaivosoja.

Rapporten baseras på en undersökning riktad till aktörer inom kultursektorn. Undersökningen gjordes i januari 2021 och enkäten besvarades av 2 029 personer som verkar inom kultursektorn.