Planer som förändrar Sibbo upp till behandling

Nickby gårds centrum, Söderkulla gårds bostadsområde och Trä-Tallmo. Detaljplanerna för alla tre behandlas i Sibbo på onsdag. När det gäller Nickby gårds centrum finns det många ”rörliga faktorer”.

Under arbetet med detaljplanen för Nickby gårds centrum har bland annat byggnationen flyttats från skogsområdena till åkrarna. Till en början skulle 8,6 hektar av skogarna på detaljplaneområdet bebyggas men nu är den här siffran nere i 4,8 hektar.
Oskar Skogbergoskar.skogberg@ostnyland.fi
09.05.2023 11:07
Alla tre detaljplaner har väckt diskussion – även motstånd – och på onsdag behandlas samtliga i markanvändningssektionen. Den mest kontroversiella är planen är utan tvivel NG8 för utbyggnaden av Nickby gårds centrum. Under de fyra år som planeringsarbetet pågått aktivt har motståndarna bland annat samlat in en protestlista med över 1 500 underskrifter. I den krävdes att arbetet med detaljplanen avbryts eftersom den, enligt de undertecknande, skulle förstöra områdets identitet och attraktionskraft särskilt då ett viktigt rekreationsområde skulle försvinna.

Tre detaljplaner

Nickby gårds centrum NG8
Planen ska göra det möjligt att bygga mångsidiga bostäder och service för omkring 2 600 invånare.
Den skapar förutsättningar för att utvidga Nickby tätortscentrum till norra sidan av järnvägen.
Planen ger förutsättningar för att inleda persontågstrafik mellan Nickby och Kervo.
Planområdets areal är omkring 89 hektar.
Söderkulla gårds bostadsområde S20
Ett bostadsområde för cirka 150 invånare.
Planen omfattar omkring 30 tomter för småhus.
Planområdets areal är omkring 13 hektar.
Trä-Tallmo TM1
En traditionell by med småhusbostäder för omkring 220 invånare.
Det är möjligt att flytta gamla byggnader i timmer till området eller att uppföra nya byggnader enligt traditionella metoder och förebilder.
Planområdets areal är omkring 12 hektar.
Protesterna har inte stoppat planläggningsarbetet men missnöjet har inte heller klingat för döva öron. Detaljplaneutkastet har justerats flera gånger och när detaljplaneförslaget senast var till allmänt påseende i september och oktober i fjol fick kommunen in 17 utlåtanden och 119 anmärkningar. Sibbo skriver på sin nätsida att man utifrån den här responsen bland annat har förstorat rekreationsområdet med cirka 0,5 hektar och att byggrätten har minskats med 1 500 kvadratmeter våningsyta.

ANDRA LÄSER