Daghemsnätet ses över – Bjurböle och Karsby är i siktet

DAGHEM. Bjurböle daghem ska renoveras, och ska kunna användas i mellan tre och fem år till. Sedan blir det aktuellt med större ingrepp. Bild: Kristoffer Åberg

Bjurböle och Karsby daghem måste renoveras. Frågan är nu huruvida antalet barn är tillräckligt stort för att göra investeringen.

Fastighetsbesiktningarna i Bjurböle och Karsby daghem har blivit färdiga och visar att båda daghemmen är i behov av sanering eller ersättande byggande, skriver staden i ett pressmeddelande. De påpekar vidare att staden måste utreda behoven av småbarnspedagogiska tjänster i de södra och norra områdena innan man planerar och inleda storskaliga investeringar.

I klartext betyder det att man måste se huruvida det finns tillräckligt många barn för att behålla och sanera de två daghemmen.

Färre barn

Tony Lökfors, tf. lokalitetsdirektör i Borgå, säger att läget är knepigt och att det inte finns några enkla svar. Till exempel finns det inga överloppsplatser i Borgås daghem, vilket betyder att det i nuläget är oklart vad som händer om de två daghemmen inte renoveras. I nuläget gör man små ingrepp för att klara av den närmaste framtiden.

– Verksamheten kan tills vidare fortsätta i båda daghemmen. Små åtgärder som förbättrar förhållandena vidtas under våren, men nu är det en bra tid att fundera verksamhetens och servicenätets behov med hänsyn till framtiden och planera husbyggsinvesteringar för kommande år.

De två enheterna är små, och Lökfors nämner att de nya daghem som byggs i staden i regel alltid är klart större med minst sex grupper.

– Man måste bedöma om det ska finnas mindre enheter på de ställena eller inte. Man kan fortsätta så här i tre till fem år.

Vad som händer beror på vad bildningssidan och dagvårdssidan anser om behoven i servicestrukturen – något som säkerligen påverkas av prognoserna som pekar på att antalet barn minskar också i Borgå i framtiden. Frågan är alltså om platserna i Bjurböle och Karsby behövs, eller om de skulle innebära att man i framtiden har för många platser.

– Frågan är om det är vettigt att investera eller inte, säger Lökfors.

Inga överloppsplatser

Vad man skulle göra efter ett eventuellt stängningsbeslut är inte klart. Några överloppsplatser finns inte i Borgå i nuläget, även om man med tiden kanske hittar en lösning med de förskolegrupper som skapats i skolorna. Till exempel borde nya Strömborgska skolan och förskolan i Tolkis ge mera plats på daghemmen. Man gör också motsvarande utredningar i de östra delarna av Borgå.

– Det är en helhet där det inte finns några lätta svar, säger Lökfors.

Den kommande diskussionen väcker säkerligen en del känslor, såsom brukar hända när daghem och skolor i byarna är stängningshotade.

– Vi har erfarenhet från andra ställen, och jag tvivlar på att den här diskussionen blir annorlunda.

Några beslut är inte att vänta inom den närmaste framtiden. Bildningssidan gör en behovsutredning där man tar prognoserna i beaktande. Den behandlas i ledningen och vid behov i styrelsen, varefter lokalitetsledningen gör en projektplan som bygger på de utpekade behoven av dagvårdsplatser.

Leila Nyberg, direktör för småbarnspedagogik, säger i pressmeddelandet att småbarnspedagogiska tjänster behövs såväl på södra som norra området och att verksamheten i Ebbo och Bjurböle daghem planeras som en helhet.

– Servicedimensioneringen på det norra området måste planeras i förhållande till en eventuell utbyggnad av Huktis daghem och eventuellt privat utbud på området. En eventuell större behovsutredning inleds på våren.

Bjurböle daghem har cirka 60 barn i huvudbyggnaden, som är ett timmerhus, och i gårdsbyggnaden.

Renoverades senast på 1980-talet och deras konstruktioner och husteknik behöver ombyggas

Fastighetsbesiktningen upptäckte inga märkbara mikrobskador, men i huvudbyggnadens bottenbjälklag och ytterväggar har ställvisa skador.

Karsby daghem har nästan 30 barn och daghemmet ligger i en gammal timmerbyggnad.

Besiktningen upptäckte man inget som märkbart skulle försvaga inomhusluften.

Bottenbjälklagskonstruktionen förnyades i samband med en vattenskada i början av 2000-talet.

Mer läsning