Borgå kan bli bättre

Vi vill nu uppmana Borgås nyvalda fullmäktige att skriva under den Europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå.

19.05.2017 05:50
Kommunen ska främja kommuninvånarnas välfärd och en hållbar utveckling på sitt område. Jämställdhet och likabehandling är en central del av denna strävan. Redan nu finns det lagar som förpliktar kommunen att arbeta med jämställdhet. De flesta känner säkert till reglerna med könskvoter i olika kommunala organ och att alla läroanstalter nu skall ha sin egen jämställdhetsplan. Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) noterar dock följande: ”Kommunerna ska i all sin verksamhet främja jämställdheten på ett målinriktat och planmässigt sätt samt skapa och befästa sådana tillvägagångssätt som säkrar främjandet av jämställdheten mellan kvinnor och män vid beredningen av ärenden och i beslutsfattandet.”
Detta betyder att kommunen aktivt på alla områden ska arbeta för att främja jämställdheten. Något som vi anser att Borgå kunde bli bättre på. När man planerar servicen i kommunen ser man nu vanligtvis till genomsnittskommuninvånaren. Om man i stället skulle se på servicebehovet enligt kön kunde man bättre anpassa servicen efter kommuninvånarnas verkliga behov. Något som skulle bli en självklarhet om Borgå skulle underteckna den Europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Detta skulle innebära ett stort steg framåt vad gäller jämställdheten i kommunen.
Deklarationen är förutom en förbindelse att konkret arbeta för jämställdhet även ett stödande och strategiskt verktyg för kommunen i dess arbete för jämställdhet. Många av Finlands kommuner har redan skrivit under och i dessa har erfarenheterna varit goda. I till exempel Salo gjorde man en könskonsekvensbedömning av servicetrafiken i kommunen. Man noterade att det var främst de äldre kvinnorna som använde servicetrafiken eftersom de via den fick tillgång till kommunalservice och socialt umgänge. Men analysen visade också att informationen om servicetrafiken inte hade nått männen lika bra som kvinnorna. Kommunen såg därför över informationsgången för att även nå ut till männen. En klar förbättring av kommunens service alltså.
Vi vill nu uppmana Borgås nyvalda fullmäktige att skriva under den Europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå, och på så vis ge möjlighet till ett aktivt förbättrande av kommunens tjänster ur ett jämställdhetsperspektiv.

Elin Andersson

ersättare i stadsfullmäktige (SFP)

Elin Blomqvist

stadsfullmäktigeledamot, ordförande, SFP i Borgåbygden

ANDRA LÄSER