Chocknyhet från Neste – många jobb hotade även i Borgå

FÖRÄNDRING I TVÅ STEG. Neste har som första mål att snabbt höja konkurrenskraften, därefter vill man satsa på att ta fram och utveckla förnybara bränslen. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Neste inleder samarbetsförhandlingar inom affärsområdet för oljeprodukter i Finland och 470 jobb är hotade. På Borgå stad hoppas man på att rationaliseringen i slutändan ändå ska leda till något positivt och att Nestes planerade jätteinvestering på 1,6 miljarder euro i förnybara bränslen ska landa i Sköldvik.

I går offentliggjorde Neste planerna på att lägga ner hela raffinaderiverksamheten i Nådendal medan terminal- och hamnverksamheten fortsätter. Bolaget inleder samarbetsförhandlingar med syftet att minska 470 arbetstillfällen inom produktionen av olja. Eftersom oljeproduktionen i Nådendal sysselsätter omkring 330 personer kan man dra slutsatsen att många personer berörs av samarbetsförhandlingarna också i Sköldvik i Borgå. Samarbetsförhandlingarna inleds nästa vecka och pågår i minst sex veckor.

Det här är en chockerande nyhet och mina tankar går i första hand till de anställda och deras familjer i Nådendal.

– Det här är en chockerande nyhet och mina tankar går i första hand till de anställda och deras familjer i Nådendal. Men utifrån den information som gått ut i offentligheten så kommer även många i Borgå att omfattas av samarbetsförhandlingarna, exakt hur många det är vill jag inte spekulera om. Men svåra förhandlingar är att vänta också i Borgå, säger huvudförtroendeman Sami Ryynänen till ÖN.

Neste skriver i ett pressmeddelande att efterfrågan på fossila oljeprodukter minskar och att andelen förnybara energiprodukter växer under de närmaste åren. Enligt bolaget har coronapandemin försnabbat minskningen på efterfrågan av traditionella oljeprodukter och man förväntar sig inte att efterfrågan ska återgå till samma nivå som före pandemin. För att trygga konkurrenskraften krävs därför enligt bolaget stora förändringar.

– Energibranschen förändras snabbare än förväntat. De nära förestående bruks- och underhållsinvesteringarna vid raffinaderiet i Nådendal är inte förnuftiga att genomföra i en situation där det råder en global överkapacitet inom oljeraffinering. Tidpunkten för den här nyheten är inte den bästa möjliga och den är mycket beklaglig för många av oss, säger Nestes vd Peter Vanacker i pressmeddelandet.

SATSA. Huvudförtroendeman Sami Ryynänen hoppas att Nestes storsatsning på en anläggning för förnybara bränslen ska göras i Sköldvik. Bild: KSF Media Arkiv

En förlorad möjlighet

Huvudförtroendeman Sami Ryynänen säger att coronapandemin visserligen orsakat en minskad efterfrågan på traditionella oljeprodukter men att man skulle behöva en kristallkula för att veta hur framtiden ser ut.

– Jag tror inte att någon vet vad som sker i framtiden. Och om man bortser från coronan så har efterfrågan på traditionella oljeprodukter minskat i Europa medan den ännu ökar till exempel i Asien. I Europa är också konkurrensen mellan raffinaderierna mycket hård och det kan hända att vi kommer att se en minskad raffinaderikapacitet även på andra håll.

De stora investeringarna har gjorts utomlands och särskilt i Nådendal har man inte gjort några satsningar för att höja produktiviteten.

Enligt Ryynänen är en av de relevanta frågorna i sammanhanget varför oljeraffinaderierna i Finland tillåtits tappa sin konkurrenskraft gentemot andra aktörer i Europa.

– Här tycker jag att företagsledningen har anledning att se sig i spegeln. Man har tagit ut stora vinster ur bolaget men låtit bli att satsa på framtiden. De stora investeringarna har gjorts utomlands och särskilt i Nådendal har man inte gjort några satsningar för att höja produktiviteten. Det här har lett till den situation vi har i dag.

Ryynänen påminner om att en stängning av raffinaderiet i Nådendal får omfattande verkningar i regionen.

– Om man övergår till enbart terminal- och hamnverksamhet är det ett hårt slag för kemiklustret i Nådendal.

Sysselsätter ungefär 5 000 personer globalt, knappt 4 000 jobbar i Finland.

I Borgå finns ett teknologicentrum, huvudkontoret ligger i Esbo.

Raffinaderiet i Nådendal öppnades 1957 och raffinaderiet i Sköldvik invigdes 1965.

Den planerade omorganiseringen berör 1 500 arbetsuppgifter.

Hoppas på investeringar i förnybart

För Borgås del var gårdagens nyheter från Neste inte enbart negativa. Anläggningarna i Sköldvik ska enligt bolaget utvecklas inom förnybara bränslen och förädlingsgraden på de produkter som produceras ska höjas.

Vd Peter Vanacker säger i Nestes pressmeddelande att bolagets mål är att bli globalt ledande då det gäller förnybara lösningar och cirkulär ekonomi.

– Vår produktion ska vara klimatneutral senast 2035. Förändringen stöder utvecklingen av raffinaderiet i Borgå.

Fredrick von Schoultz, biträdande stadsdirektör i Borgå, säger att samarbetsförhandlingarna visserligen är mycket tråkiga för dem som förlorar jobben men att han ser positivt på Sköldviks framtida roll i Nestes strategi för förnybara produkter.

– Jag vill trots allt tänka positivt: ett bolag måste vara konkurrenskraftigt om det på längre sikt ska kunna vara en betydelsefull arbetsgivare.

Den skulle vara jätteviktig inte enbart för Borgåregionen, 1,6 miljarder euro är en betydelsefull investering på nationell nivå.

Neste har tidigare informerat om planerna på en ny jätteanläggning för förnybara bränslen värd 1,6 miljarder euro. Enligt tidningsuppgifter står valet av placeringsort och väger mellan Sköldvik i Borgå eller Rotterdam i Nederländerna. Under en presskonferens på måndagen uppgav företaget att mer information om projektet är att vänta i början av nästa år.

von Schoultz säger att Borgå har en konstant dialog med Neste och att man gör allt man kan för att ta hem investeringen.

– Den skulle vara jätteviktig inte enbart för Borgåregionen, 1,6 miljarder euro är en betydelsefull investering på nationell nivå.

Han säger att tillgången på kunnig arbetskraft kan spela en viktig roll i valet av placeringsort och att Borgå kan visa på goda resultat då det gäller att förverkliga stora projekt.

– Neste har ju genomfört omfattande revisioner i Sköldvik under åren och arbetet har löpt smidigt. Det här tror jag att man uppskattar inom bolaget.

Även huvudförtroendeman Sami Ryynänen håller tummarna för investeringen.

– Det skulle ge framtidstro för verksamheten i Sköldvik. Om den däremot inte kommer till Borgå känner jag nog en stor oro för fortsättningen.