Olika regler om avgiftsfria dagismånader

Snart är det tid att slå fast semestrarna. Småbarnsföräldrar ska vara medvetna om att kriterierna för avgiftsfria perioder i daghemmen växlar från kommun till kommun.

SNART ÄR DET SOMMAR. Ibland känner föräldrarna att de måste pussla ihop till en lång semester från dagis för barnen.
Enligt lagen om klientavgifter i småbarnspedagogiken kan kommunen ta ut en avgift för dagvård för högst elva månader per kalenderår. I en del kommuner kan föräldrarna få fler avgiftsfria dagar och veckor om de håller barnen hemma i semestertider, men det här gäller inte för alla.

Inga protester i Lovisa

Småbarnspedagogiken i Lovisa har uppdaterat kriterierna för dagisavgifter från det här årets början. Samtidigt som de nya sänkta avgifterna som staten har bestämt togs i användning passade man i Lovisa på att justera också kriterierna för när dagvården är avgiftsfri.
De nya bestämmelserna har tagits emot med tyst accepterande.
– Från i år är juli månad och julens mellandagar avgiftsfria för alla, men resten av året uppbärs avgift för dagisplatsen, säger Sofia Hoff som är tf chef för småbarnspedagogiken i Lovisa.
– Tidigare har staden inte tagit avgifter för barnens ledigheter under skolornas sommarlovsperiod och under jullovet.
En av orsakerna till att kriterierna har justerats ser Hoff i den nya planen för småbarnspedagogik. Småbarnspedagogiken är numera en del av vårt lands utbildningspolitik och inte bara en service för familjen.
Betoningen ligger på barnens rätt till en systematisk och målinriktad pedagogik.
– Vi har sett ett behov av att definiera verksamhetsåret vid daghemmen, säger Hoff. Vi centrerar verksamheten och slår ihop enheter bara under juli månad. Alla andra tider får barnen gå till sina egna bekanta daghem.

Press på familjen

Avgiften uppbärs för den dagvårdsplats familjen har reserverat, inte för hur platsen används.
– Vår erfarenhet är att många familjer upplever att man förväntas hålla sina barn hemma under skolloven, trots att familjen inte har några barn i skolan och trots att föräldrarna själva bara har fyra lediga veckor under sommaren, säger Hoff.
– Det som daghemmen har erbjudit som en förmån kan ha känts som en press för familjen.
Hoff tror inte att den nya regeln kommer att leda till att barnen är mer på dagis än de egentligen behöver, bara för att avgiften ändå måste betalas.
– Det kan gälla i enstaka fall. De flesta föräldrar ser till sina barns och familjens bästa.
Vad den nya regeln får för ekonomiska följder ser man ännu inte.
– Det ser vi först efter ett helt budgetår, säger Hoff.

Växlande kriterier

I Borgå uppbär staden inte klientavgift för dagis under de vardagar då Borgå stads grundskolor och förskoleundervisning har jul- eller sportlov och inte heller för juni -juli, om föräldrarna skriftligt har anmält om frånvaron senast 30 dagar före lovets början.
I Sibbo är juli avgiftsfri månad för alla som börjat i dagvård före den första september året innan. Det här gäller också barn som har börjat i kommunal dagvård i någon annan kommun före den första september.
De som börjat i dagvård efter det kan anhålla om avgiftsfri månad i juli men då förutsätts att barnet inte behöver kommunal dagvård under hela månaden.
– Om barnet är borta från dagvården hela juni och kommer till dagvård i juli, är den avgiftsfria månaden juni och avgiften för juli debiteras, säger kanslisekreterare Irene Lönnqvist.
– Om barnet är borta hela juni och hela juli gottgörs familjen för båda månaderna.
– Och om barnet är borta under någon av de andra månaderna debiteras halva månadsavgiften.

ANDRA LÄSER