Dramatiska förslag för stadskärnan

Gatuparkeringen i stadskärnan reduceras kraftigt. Trafiken på Ågatan bryts av vid Runebergsesplanaden och nya gågator öppnas. Mannerheimgatan får en bred övergång vid Krämartorget för att binda ihop Gamla stan med den övriga stadskärnan. Busstationen flyttas.

FINT TORG. Avsikten är att göra torget till en attraktiv mötesplats.

Bland annat de här förslagen diskuteras torsdagen den 7 juni, då det ordnas en centrumworkshop i Konstfabriken mellan klockan 14 och 18. Kollektivet Uusi Kaupunki och WSP-Finland har arbetat fram preliminära planer som en fortsättning till arbetet under tidigare centrumseminarier. I workshoppen behandlas fyra teman, det vill säga torget, trafiken, parkeringen och kompletterande byggande i empirekvarteren.

Alla intresserade kan vara med utan förhandsanmälning och stadsplaneringschef Eero Löytönen hoppas på fullt hus. Invånare, beslutsfattare, representanter för näringslivet och fastighetsägare välkomnas med.

Trafiken viktig

För att veta hur man kan utveckla exempelvis torget måste trafikfrågorna vara lösta och Löytönen förklarar att konsulterna haft i uppdrag att se på den här biten med helt nya ögon.

– Den kanske mest dramatiska tanken som diskuterats är att enkelrikta Mannerheimgatan.

WSP håller i trafikarbetet och trafikplaneraren Timo Kärkinen säger att denna tanke nog nämns på workshoppen nästa vecka, men man har redan kommit till att en sådan lösning kanske inte är så klok.

– Idén var att dirigera trafiken så att bilarna kör längs Mannerheimgatan på väg österut och att Alexandersgatan skulle vara pargata så att trafiken mot väst löper längs den. Men det blir ganska mycket onödigt körande.

Enligt Kärkinen har det inte varit svårt att kläcka trafikidéer för centrum men det är förstås en annan sak hur de kommer att förverkligas.

Ingen brist på parkeringsplatser

Parkeringen har en central roll i utredningsarbetet och han påpekar att det i dag inte är brist på parkeringsplatser. Det har utredningar visat.

– Vi har nog strukit med hård hand.

Cyklarna är på frammarsch i hela världen, folk vill cykla också i stadskärnorna.

– Då vi talar om parkering handlar det också om cykelparkering, påminner han.

En stor parkeringsplats under torget är fortfarande aktuell i teorin, men att bygga blir så dyrt att detta alternativ i praktiken är omöjligt. Parkeringshusmöjligheten ska också tas upp.

– Ett alternativ är att bara ta bort en del parkeringsplatser längs gatorna.

Vad planerarna strävar efter är att ta tillbaka centrum åt fotgängarna. Timo Kärkinen konstaterar att bilarna numera styr helheten och så ska det inte vara i en modern stad.

Ett förslag är alltså också att bryta av trafiken på Ågatan så att det öppnas en passage från torget längs Runebergsesplanaden till gångbron och därmed till västra stranden. De tre körfilerna på Mannerheimgatans bro föreslås bli två för att i stället ge cyklisterna en egen väg.

Exakt var de nya gågatorna bäst passar in ska också diskuteras nästa vecka.

– Alltför många gator av den här typen kan Borgå ju inte ha, men man kan också tänka sig gångvänliga gator där genomfartstrafik förbjudits.

Busstationen igen ska flyttas från sin nuvarande plats, men föreslås bli kvar i centrum. Den kan enligt konsulterna placeras i nuvarande Citymarketkvarteret eller på torget vid Fredsgatan. Borgåborna är flitiga användare av kollektivtrafik och stationen här är en av de mest besökta i hela landet, den landar på fjärde plats.

Två trafikalternativ för centrum presenteras på torsdagens tillställning och då deltagarna sagt sitt görs det upp en tredje modell.

Gott om möjligheter

Arkitekten Sofia de Vocht från kollektivet Uusi kaupunki har som uppgift att planera empirestadskärnan och torget och hon kommer att presentera tre alternativ. Också hon påpekar att trafiklösningarna kommer först. Därefter kan man planera helheten.

Hon ser fina möjligheter för torget, där det finns rum för olika aktiviteter.

– Torghandel, lekplatser och platser där människor i olika ålder kan mötas, en saluhall och så vidare. Torget ska sjuda av liv.

Hon förklarar att hennes förslag i hög grad bygger på de idéer som togs fram för cirka ett år sedan, då stadsborna fick komma med önskemål.

– Exempelvis Citymarketkvarteret och den så kallade Elantotomten har stor potential. Här finns väldigt mycket man kunde göra. Och då det byggs till i empirestaden ska man tänka på också annat än boende.

Då resultaten av workshoppen är klara läggs det fram ett förslag om en slutgiltig helhetsplan för centrumområdet och i höst är det dags för politiska beslut. Samtidigt inleds förhandlingarna med fastighetsägarna om kompletteringsbyggande.

Eero Löytönen hoppas att planerna nu leder till konkreta resultat och att pengar reserveras redan i nästa års budget.

– Om ingenting händer nu kan man glömma utvecklandet av gamla stadskärnan för en lång tid framåt, påpekar han.

Centrumworkshoppen

Ordnas den 7.6 i Konstfabriken klockan 14-18.

Avgiftsfri och öppen för alla.

Många alternativa planer behandlas.

Stadsborna får tycka till.

En helhetsplan för centrum görs upp med stöd av resultatet.

Beslut fattas i höst.

ANDRA LÄSER