Byggplaner i Vårberga stöter på starkt motstånd

Helt överdimensionerat, ologiskt och absurt! Drygt hundra invånare i närheten av Ilmarinens väg 8 motsätter sig kraftigt de byggplaner som föreligger. Borgå A-bostäder vill höja två trevåningshus med två våningar och dessutom uppföra ett nytt sexvåningshus eftersom nya hyresbostäder behövs. Staden jobbar med detaljplanen.

Leif Othman, som bor i korsningen av Kyllikkivägen och Ilmarinens väg är väldigt upprörd och han är bara en av de många. Förverkligas planerna i nuvarande form, kommer familjen i framtiden att ha ett stort sexvåningshus rakt framför näsan.

– Eftersom gällande plan inte har rum för mera byggande måste den ändras och i samma veva tar man vägen till hjälp, säger han och visar hur den del av Ilmarinens väg som går vid hans hus förändras.

Den gröna remsan vid husväggen ryker helt och vägen dras ända fram till rån, det vill säga väggen. På vägens andra sida byggs 21 parkeringsfickor, de ligger cirka 7 meter från husväggen.

"För nära"

– Man kan bara föreställa sig hur det går till på vintern. Plogbilen hyvlar helt säkert med sig en del av väggen och då bilarna backar ut från fickorna uppstår farliga situationer.

Motsvarande parkeringsfickor byggs också på andra sidor av Ilmarinens väg 8, även på så kallade Kalevapromenaden, och antalet parkeringsplatser ökar från 32 till 86. Situationen oroar invånarna enormt, de är också rädda för att skolbarn råkar i fara eftersom många rör sig på området.

Planeringsområdet på 0,67 hektar finns i Vårberga II, cirka 600 meter från köpcentret. Vägen är en U-formad matargata, typisk för strukturen i Vårberga. Dess båda ändor ansluter till Sampovägen.

I praktiken handlar det om sydöstra delen av Ilmarinens väg och gatuområdet mellan två fastigheter.

Bakgrunden till byggprojektet är den, att A-bostäders två hyreshus är mogna för renovering och för att förbättra tillgängligheten vill fastighetsägaren bygga in hissar. För att det ska vara ekonomiskt lösamt bör husen höjas. Dessutom vill man alltså bygga ett helt nytt höghus och projektet uppmuntras av staden, som anser att kompletteringsbyggande behövs i Vårberga.

Hundra personer i grannskapet inlämnade i mitten av juni in sin åsikt till staden i samband med att planutkastet var till påseende. De påpekar att området tillsvidare är relativt trivsamt, en kombination av småhus och höghus som byggts på 1970-talet. Det planerade sexvåningshuset kastar fullständig skugga över många gårdar och skymmer utsikten helt för en del. Trafiken ökar märkbart och om det dessutom byggs parkeringsfickor på gatorna uppstår en verklig säkerhetsrisk.

Tio nya våningar

Den gröna remsa som nu finns vid byggnaderna försvinner och vägen dras ända fram till husväggarna. Invånarna framhåller att den här sortens byggande också inverkar negativt på fastighetspriserna.

– Så här bygger man bara inte på eller bredvid ett småhusområde.

Också 22 personer som bor i hyreshusen vid Ilmarinens väg 8 har lämnat in en åsikt och några hushåll, som skrivit på den allmänna listan med hundra namn, har lämnat in egna, separata åsikter.

Leif Othman räknar att om planerna godkänns får det lilla kvarteret tio nya våningar.

– Antalet våningar tredubblas. Samma gäller bilplatserna. Om inte staden sätter stopp för planerna är vi invånare redo att gå till förvaltningsdomstolen.

Målet är att stadsfullmäktige godkänner detaljplaneförslaget under 2019. Allra först ska stadsplaneringsnämnden säga sin åsikt, varefter frågan går till stadsstyrelsen.

Nämndens ordförande Jarmo Grönman (Saml) kommer att jäva sig under behandlingen eftersom han är medlem av A-bolagens styrelse.

Mika Varpio (Gröna), som också sitter i stadsutvecklingsnämnden, säger att han besökt den aktuella platsen, pratat med invånare och gjort en fantombild på hur det nya höghuset förändrar omgivningen. Han vet att projektet kommer att dela åsikterna i nämnden.

– Kompletteringsbyggande är förstås bra, men det kan inte göras på vilka villkor som helst, säger han och konstaterar att planutkastet nog innehåller vissa problem.

Nybyggets höjd är en sak. Hela området byggdes så, att hushöjderna går från högre till lägre. Att plötsligt slå upp ett sexvåningshus i så att säga fel ända, intill småhusen, finner han märkligt. Också gatuparkeringen bekymrar.

– Exempelvis halva parkgången försvinner för att ge rum åt bilar. Jag tror inte att nämnden sväljer det här utan vidare.

En våning bort?

Planläggaren Pekka Mikkola förstår att invånarna gärna vill ha kvar den nuvarande situationen, så är det oftast när bebyggda områden får nya hus, men han skriver inte under alla påståenden.

– Sexvåningshuset kunde ha passat in bättre på en lite annan plats i mitten av kvarteret, nu planeras det i ett hörn. På grund av exempelvis ägarförhållanden måste det ändå bli så här.

Vad man eventuellt kan göra är enligt Mikkola att sänka konstruktionen med en våning. Då får nybygget fem våningar och blir lika högt som de två som ska höjas.

Han håller ändå inte med om att gatuområdet blir för smalt.

– Nu har brett område delvis använts som grönområde, trots att det hela tiden varit gata.

Staden ska nu diskutera med fastighetsägaren om eventuella ändringar och småningom förvandlas utkastet till ett förslag. När nämnden får frågan på sitt bord kan Pekka Mikkola inte uttala sig om.

– Det krävs nog en hel del arbete ännu.

ÖN har också kontaktat A-bolagen för en kommentar. Eftersom beredningen av planen sköts av staden vill bolagets direktörer ändå inte uttala sig i det här skedet.

FAKTA

Ilmarinens väg 8

Borgå A-bostäder bygger enligt planerna ett nytt sexvåningshus.

Samtidigt renoveras de gamla trevåningshusen som får två våningar till.

Traktens invånare motsätter sig kraftigt.

Staden har hand om ändringen av detaljplanen.

Det är möjligt att nybygget sänks med en våning.