Buller, stora svavelutsläpp och oklara uträkningar

Det är inte klart om den nya Nexbtl-anläggningen ska byggas i Sköldvik eller i Rotterdam. Men Borgå ger nu sitt utlåtande om miljökonsekvensbedömningen. Bild: Kristoffer Åberg

Nestes utvärderingsrapport om miljöeffekterna av en ny anläggning för förnybar diesel, Nexbtl, i Sköldvik får mest ros men också litet ris av Borgå stads bygg- och miljönämnd.

Byggnads- och miljönämnden tog på tisdagen ställning till miljökonsekvensrapporten för Nestes planerade Nexbtl-anläggning på Sköldvikområdet. Det är ännu inte klart om anläggningen för förnybar diesel ska byggas i Sköldvik eller i Rotterdam i Holland.

Här kan du läsa vad Nestes miljardinvestering betyder för Borgå om anläggningen placeras i Sköldvik.

I stadens utlåtande till Närings-, trafik- och miljöcentralen sägs att utredningen är heltäckande och att de centrala miljöeffekterna i huvudsak är väl utredda.

Om den nya anläggningen byggs höjs bullernivåerna i riktning Emsalö, åtminstone vid en fritidsbostad till 39 decibel.

Några anmärkningar kommer nämnden ändå med.

Bullerutredningen saknar uppgifter om de riktvärden som har fastställts i en förordning redan 1992.

Om den nya anläggningen byggs höjs bullernivåerna i riktning Emsalö, åtminstone vid en fritidsbostad till 39 decibel. Högsta tillåtna bullernivå nattetid vid fritidsbostad är 40 decibel.

Svavelnedfall

I stadens utlåtande påtalas också att man i utredningen endast räknar med att råvarorna till mellan 80 och 100 procent skulle bestå av avfall. I så fall minskar Nexbtl-anläggningen utsläppet av växthusgaser med ungefär 4 miljoner ton per år.

Varför har man i utredningen inte alls beaktat att det kan finnas perioder när avfallsråvarorna utgör en mindre andel av de totala råvarorna och räknat ut också den effekten på växthusgasutsläppet, frågar man i Borgå stads utlåtande.

Också utan bakgrundsnedfallet är svavelnedfallet från den nya anläggningen mycket hög.

Staden efterlyser också en klarare utredning om hur man kommit fram till det här värdet och också om hur de olika avfallskvaliteternas livscykelutsläpp inverkar på slutresultatet.

Det finns vissa oklarheter i utredningen kring hur och när man analyserar vattenkvaliteten i regnvattenbassängen och i beräkningarna av svavelnedfallet har man inte beaktat bakgrundsnedfallet. Också utan bakgrundsnedfallet är svavelnedfallet från den nya anläggningen mycket hög, sägs det i utlåtandet.