Bra år för Borgå Energi trots vissa motgångar

Borgå energi gjorde ett relativt bra 2018- Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Varmare väder har påverkat Borgå Energi-koncernens verksamhet under 2018.

Klimatet som Borgå Energi jobbar i har fört med sig förändringar. 2018 var, jämfört med 2017, 2 procent varmare – något som påverkade förbrukningssiffrorna. Elförbrukningen steg med 1,5 procent, medan värmeförbrukningen minskade med 1 procent såväl i Borgå som i Lovisa.

På det stora hela är man inom bolaget nöjda med året som gått.

– Vi är nöjda med årets resultat på 4,4 miljoner euro. Hösten 2017 och vintern 2017-2018 var så fuktiga att vårt flis var blött, och därför blev vi tvungna att bränna 25 GWh mera naturgas än normalt. Naturgas är dyrare än flis. Och så hade vi ju flytten till Tolkis som också tog lite av resurserna, säger vd Patrick Wackström.

Marknadspriset på elektriciteten steg med 13,6 euro/MWh eller med 41 procent till 46,8 euro/MWh.

Bolagsköp.

Dotterbolaget Borgå Elnät Ab köpte resterande aktiestocken i regionelnätsbolaget Porvoon Alueverkko Oy av Neste Abp den 7 februari. Porvoon Alueverkko Oy fusionerades med Borgå Elnät den 30 juni. Borgå Energi Ab sålde sin naturgasverksamhet i oktober till Auris Kaasunjakelu Oy och Suomen Kaasuenergia Oy. De nya ägarna övertog ansvaret för denna verksamhet från och med den 1 november.

Under verksamhetsåret fortsatte Borgå Energi Ab förberedelserna för flytten till Tolkis hamnväg i november. Vid Mannerheimgatan 24 byggdes en ny elnätsstation, på den plats där förra lagerbyggnaden stod, för att ersätta den nuvarande Ställverksbyggnaden. Elnätsstationen tas i drift under vintern 2018–2019. Försäljningen av kontorsfastigheten påbörjades under 2018. Rivningen av Ställverksbyggnaden sker under början av 2019.

Få nybyggen

Bolaget konstaterar att nybyggnadsverksamheten fortfarande är svag på bolagets område, vilket avspeglas i de nya elanslutningarnas antal. De var 134, jämfört med 128 föregående år. Efterfrågan på fjärrvärme är växande både på nya och på gamla områden. Orsaken, enligt bolaget, är att fjärrvärme är ett miljömedvetet val som är bekymmersfritt och prismässigt fördelaktig jämfört med andra uppvärmningssätt.

Fjärrvärmenätet byggs uteslutande av utomstående entreprenörer. I Borgå byggdes sammanlagt 3,1 km nytt fjärrvärmenät. Man förnyade eller sanerade 850 meter, och man slöt 49 nya värmeavtal. I Lovisa byggdes sammanlagt 200 meter km nytt fjärrvärmenät, och de nya värmeavtalen var 5 stycken

Produktionsanläggningarna har fungerat planenligt, förutom Tolkis Ångkraftverk som hade ett 6 veckors driftstopp under slutåret, vilket orsakade en större naturgasanvändning än planerat.

inkomsterna för utsläppsrättigheter blev större än det budgeterade 7,5 euro/t CO2.

Bokslut och avskrivningar

Koncernens preliminära bokslut visar en omsättning på 70,6 miljoner euro (67,1 miljoner 2017), en ökning på 5,2 procent jämfört med föregående år. Försäljningsbidraget var 29,3 miljoner euro (30,7), driftsbidraget 15,4 miljoner euro (15,1). De planenliga avskrivningarna uppgår till 9,7 miljoner (9,2 miljoner) varefter rörelsevinsten är 5,7 miljoner euro (5,8 miljoner).

Det mål som uppställts för Borgå Energi Ab i Borgå stads budget för år 2018, kan uppdelas i två kategorier, och man lyckades nå alla mål. Kategori ett är de ekonomiska gällande totalavkastningen och dess beräkningsgrund på 3,7 procent av omsättningen samt en soliditet på är över 20 procent. Kategori två gäller miljömålen kring förnybara bränslen i den egna fjärrvärmeproduktionen på över 90 procent samt 100 procent koldioxidfri elförsäljning.

Antalet stadigvarande anställda i koncernens uppgick till 70 personer i slutet av 2018.

Mer läsning