Borgåborna nöjda över idrottsmöjligheterna, men det finns en del att förbättra

SPORT. Borgåborna är på det stora hela nöjda med idrottsmöjligheterna i staden. Här en skidåkare i Kokon. Bild: Arkiv/Mikael Grönroos

En färsk idrottsutredning tar Borgå till 2020-talet, uppger man från staden. Det visade sig att Borgåborna är nöjda med stadens idrottstjänster, men att det bland annat behövs fler gång- och cykelvägar.

Borgå stad har under 2018 gjort en idrottsutredning för att få fram information om hur invånarna utövar motion. Meningen var också att granska den lokala idrottskulturen för att utveckla idrottsförhållandena och idrottsplatserna och att ge åtgärdsförslag.

– Det är fråga om en verkligt omfattande utredning. En lika omfattande utredning har såvitt jag vet inte gjorts i någon annan kommun i Finland de senaste tio åren, säger planerare Anton Ahonen från Urhes Oy som har gjort utredningen.

Över 3 000 Borgåbor svarade på enkäterna och intervjuerna i anslutning till utredningen.

– Borgåbornas fysiska aktivitet och nöjdhet med idrottstjänsterna ligger på en god nivå. Därför anser vi att Borgå inte bör sträva efter att uppnå nationella medelvärden, utan efter att vara en föregångare, säger Ahonen i ett pressmeddelande.

Får beröm

Enligt utredningen är Borgåborna mycket nöjda med stadens idrottstjänster och möjligheterna att utöva motion i staden. Mest nöjda är Borgåborna med utbudet av idrottstjänster och med kvaliteten på de ledda grupperna. Också själva idrottsplatserna och nätverket av idrottsplatser får beröm. Barn och unga nämner natur och skogar, gång- och cykelvägar, utomhusplaner och inomhussalar som de platser där de oftast utövar motion. Också vuxna rör sig mest på dessa platser.

Utredningen visade också att Borgåbor i alla åldrar borde röra på sig mera med tanke på hälsan.

– Att idrotta i en förening är visserligen mycket vanligt ändå till slutet av grundskolan, i bästa fall utövar 65 procent av eleverna i årskurs fyra motion i en idrottsförening. Idrottandet minskar ändå med åldern. Detsamma gäller vuxna.

Kan förbättras

Även om mycket upplevs vara bra, finns det alltid utrymme för förbättring, konstaterar Anton Ahonen. Åtgärdsförslagen är en utgångspunkt för utvecklingen av idrottstjänsterna i Borgå till 2020-talet. De baserar sig delvis på att åtgärda de nuvarande problemen, men också på att förutse trender och förändringar i samhället.

Konkreta exempel är bland annat att modernisera idrottsplatser, öka antalet gång- och cykelvägar, förnya modellen för idrottsväsendets serviceproduktion samt förbättra kommunikationen och invånarnas delaktighet. Många av dessa uppgifter förutsätter samarbete mellan sektorerna.

Stor utredning

I samband med idrottsutredningen gjordes fyra enkäter. Målgrupperna var barn under skolåldern, skolelever, idrottsföreningar och vuxna kommuninvånare. Förutom enkäterna gjordes också intervjuer med idrottsföreningar och andra intressegrupper och privata serviceproducenter.

Syftet med intervjuerna var att kartlägga synpunkter på utvecklingen av idrottsförhållandena i Borgå och utreda vad de förväntar sig av stadens idrottstjänster. Utredningen omfattar dessutom intervjuer med stadens förtroendevalda och tjänsteinnehavare.

Resultaten av utredningen finns på stadens webbsidor.

Mer läsning