Borgå vill skydda skogar i Veckjärvi

Totalt 47 hektar skog ska skyddas i Veckjärvi om staten säger ja till Borgå stads ansökan.

Förhandlingar med Närings-, trafik- och miljöcentralen har pågått under fjolåret. Det är fråga om 4 skogsområden som staden äger och som gränsar till Veckjärvi eller ligger i närheten av sjön.

Skogarna som ska skyddas är mo- och sumpskogar där det finns en stor mängd murkna träd samt bergskogar i naturliknande tillstånd. De har i delgeneralplanen för de centrala delarna reserverats som frilufts- och strövområde. Avsikten är att trygga förekomsten av hotade skogslevande arter, men också att skydda Veckjärvi som är känslig för avrinnande näring.

Enligt NTM-centralen är skogsområdena så värdefulla att det är motiverat att skydda dem i enlighet med handlingsplanen för mångfalden i Södra Finlands skogar (METSO).

Stadsutvecklingsnämnden tar upp frågan på sitt möte den 17 januari. Biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz föreslår att staden ansöker om skydd för de aktuella skogarna så att områdena förblir i stadens ägo. Via skyddet firas 100-årsjubileet av republiken Finlands självständighet 2017.

Mer läsning