Borgå uppdaterar sitt program för att integrera invandrare

INTEGRATION. Bland annat Röda korset har ordnat språkkurser för invandrare. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Ett uppdaterat program för att främja invandrarnas integration under åren 2019–2021 har färdigställts. Social- och hälsovårdsnämnden behandlar programmet vid sitt möte den 11 december.

Målet för programmet är att Borgåbor med invandrarbakgrund ska ha jämställda möjligheter till en god vardag, utbildning och arbete. Enligt lag ska ett program för integrationsfrämjande godkännas av stadsfullmäktige och ses över minst en gång per fullmäktigeperiod.

Vid slutet av 2017 var 2 372 av invånarna i Borgå utländska medborgare från 98 olika länder. Enligt statistiken hade sammanlagt 3 300 personer något annat än de inhemska språken som modersmål.

Ungefär en tredjedel av invandrarna har flyktingbakgrund

Borgå har sedan år 1988 tagit emot cirka 25–30 flyktingar årligen. År 2016 steg antalet flyktingar till 139 på grund av flyktingsituationen i landet. År 2017 tog Borgå emot 75 flyktingar men i år har antalet stabiliserat sig på samma nivå som under de föregående åren.

De har flyttat hit till exempel för arbete eller studier eller av familjeskäl.

– Under de senaste åren har invandringen till Borgå ökat och blivit betydligt mångsidigare. Ungefär två tredjedelar av invandrarna i Borgå har inte anlänt som flyktingar. De har flyttat hit till exempel för arbete eller studier eller av familjeskäl, berättar Sirkka Valta, chef för invandrartjänsterna.

Under de senaste åren har Borgå fått största delen av befolkningstillväxten från invandring, och trenden torde fortsätta också i framtiden. I stadsstrategin Drömmarnas Borgå 2030 konstateras att Borgå får en flyttningsvinst från barnfamiljer, experter som näringslivet behöver och från invandrare.

Många kulturer och många språk är en del av samhället också i Borgå. I programmet förbinder sig Borgå stad och även andra myndigheter att främja en god integrering i Borgå.

– Det är glädjande att en betydande del av de medverkande kommer från föreningar, organisationer och församlingar. Det finns också många med invandrarbakgrund i föreningarna, fortsätter Valta.

Integrationsarbete enligt den nya strategin

De åtgärder som inskrivits i programmet främjar goda relationer mellan Borgåbor med olika bakgrund. Åtgärderna stöder också social gemenskap samt tryggar jämställdhet mellan Borgåborna som mottagare av tjänster oberoende av språk och kulturell bakgrund.

Invandrarna är berättigade till samma tjänster som de andra Borgåborna. Speciell uppmärksamhet ägnas åt de språkliga färdigheternas utveckling, sysselsättning samt barn och unga. Segregation av bostadsområden motverkas genom att Y-stiftelsen förmedlar bostäder på olika håll i staden som första bostad åt flyktingar.

– Programmet förverkligar för sin del stadsstrategin. Strategiska värden, ömsesidig respekt och gemensamt agerande – modigt och ansvarsfullt, är en god vägledning för arbetet för att främja invandrarnas integration, konstaterar Valta.

Mer läsning