Borgå sträcker byggare handen

FART PÅ BYGGANDET. Borgå stad är nu villig att låta fastighetsägarna runt torget bygga utan stora ersättningar för markanvändningsavtal. Bild:

Borgå är redo att sänka ersättningarna i markanvändningsavtalen i stadskärnan samt utreda parkeringen i varje enskilt fall för att få fart på byggandet. Stadsstyrelsen tar upp frågan vid sitt möte på måndag.

Jarmo Grönman (Saml) kom nyligen in med en motion om saken och hänvisade till Sibbo, där kommunen genom att slopa den här sortens ersättningar i Nickby för en viss tid, fått till stånd en byggboom.

Han är glad för att frågan så snabbt går framåt också i Borgå.

– Detta handlar om en stor handräckning av staden och speciellt glad är jag för att även parkeringsfrågorna diskuteras.

Begränsad tid

Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujulas förslag inför stadsstyrelsens möte gäller de detaljplaneändringar i innerstadsområdet som fastighetsägarna söker senast den 31.12 2018. Till dem fogas ett markanvändningsavtal med en sedvanlig ersättning.

Av ersättningen debiteras en femtedel inom 3 månader från att detaljplanen har vunnit laga kraft. För den kvarstående delen av avtalsersättningen finns en försäkring som staden godkänner separat. Om tidsplanen för återbetalningen av försäkringen avtalas i markanvändningsavtalet.

Till avtalet fogas ett villkor där det står att resten av avtalsersättningen inte kommer att debiteras, om det aktuella bygget blir färdigt inom 3 år från att detaljplanen vunnit laga kraft och bygget omfattar minst 80 procent av den tillåtna byggrätten.

Till detaljplaneändringar som görs för höghustomter och som tillåter kompletterande byggande fogas ett markanvändningsavtal där ersättningen är högst 40 procent av den nytta detaljplaneändringen ger ägaren.

Om man på höghustomter i samband med kompletterande byggande bygger hissar i bostadshus, är avtalsersättningsprocenten högst 30 procent. Byggs både hissar och nya våningar i höghus är motsvarande procent 15. Ersättningen för markanvändningsavtalet ska ändå täcka stadens kostnader för det samhällsbyggande som genomförandet av detaljplaneändringen förutsätter.