Borgå måste satsa på att få näringslivsfrågorna i bättre skick

Näringschefen skulle fylla det behov av dialog mellan staden och näringslivet, bristen på genuin dialog har varit påtaglig under många års tid.

Borgå företagare rf och näringslivet i staden har redan länge önskat att Borgå stad skulle anställa en person vars uppgifter är att fokusera på näringslivsfrågor. Företagarföreningen har glatt sig åt att denna resurs har funnits i personalplanen, men i budgetskedet alltid plockats bort.

I budgetförslaget för 2021, gjort av stadsdirektören i Borgå, finns näringschefen inte nu heller med. Borgå företagare anser att denna tjänst i detta skede är mer än nödvändig.

Borgå är en stark företagsstad. I staden finns det mest företag i förhållande till invånarantalet i Finland, strax efter Helsingfors. När Nyby industriområde blir klart för det med sig ett större och mångsidigare utbud av företagstomter. Området är strax klart för marknadsföring och man väntar sig många nya företag till orten. Men marknadsföringen av ett nytt område för med sig även nya utmaningar – staden bör erbjuda smidiga och ändamålsenliga tjänster åt företag som vill utveckla och expandera eller som nya aktörer etablera sig i staden.

Näringschefen skulle fylla det behov av dialog mellan staden och näringslivet, bristen på genuin dialog har varit påtaglig under många års tid. Det är viktigt för företagaren att så många av de behövliga tjänsterna som möjligt kan fås via en lucka. Detta skulle vara näringschefens centrala uppgift, liksom dialogen mellan staden och företagaren, samt internt tjänstemännen emellan.

Näringslivsfrågorna kan inte utlokaliseras till ett utomstående företag, en sådan lösning för inte med sig sådana helhetstänster, effektivitet och ansvar som en tjänsteman inom stadens organisation kan få till stånd.

De flesta av våra grannkommuner har en näringschef även om kommunerna är mindre och har färre företag än i Borgå.

Borgå klarar sig dåligt i kommunbarometern som Företagarna i Finland genomför regelbundet och vi skulle önska att resultatet skulle förbättras och att företagarna skulle uppleva att det lönar sig att driva sitt företag just i Borgå. Vi önskar att Borgå är förutom drömmarnas stad även drömmarnas stad att idka företagsverksamhet! Företagen skapar tjänster, stämning, arbetstillfällen och skatteintäkter. Även Borgå bör satsa på att få näringslivsfrågorna i bättre skick!

Om budgeten godkänns såsom föreslagits kommer Borgås näringslivstjänster även framledes att vara splittrade på kvalitetens bekostnad. Vi tror och hoppas att beslutsfattarna har visdom och mod att korrigera budgeten i den här frågan!

Gunilla Söderholm, ordförande, Borgå företagare rf