Borgå kontrollerar de privata vårdhemmen

ATTENDOS FREDRIKANHOVI. Här sköter vårdpersonalen också städning och klädvård. Det finns dessutom brister i personalens läkemedelstillstånd. Det här visar Borgå stads oanmälda kontrollbesök. Bild: Kristoffer Åberg

Under våren kommer professor Harriet Finne-Soveri, specialläkare i geriatri, att utreda kvalitetskontrollen på vård och tjänster både inom den privata och inom den kommunala vården i Borgå.

Borgå stad har gjort oanmälda kontrollbesök till fyra privata vårdhem, Stiftelsen Rinnehemmets boendeenhet i Johannisberg, Hongas servicehus samt Attendos Lagmannen och Fredrikanhovi.

– I fortsättningen effektiverar vi tillsynen över alla enheter som producerar social- och hälsovårdstjänster och under våren gör vi interna kontrollbesök också till stadens alla egna enheter inom äldreomsorg, berättar social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Staden har bett alla privata producenter av boendeservice att skriftligt rapportera hur de sköter stödtjänster som städning, kostservice och tvätt.

– Vi påminde om att stödtjänsterna inte tillhör vårdpersonalen som sköter om vårdarbetet. Stödtjänsterna ska ordnas med övrig personal, säger Silvennoinen.

– Vi har också kommit överens med professor Harriet Finne-Soveri, specialläkare i geriatri, om kontroll av kvaliteten på vård och tjänster inom effektiverat serviceboende för de äldre samt om utbildningar.

Harriet Finne-Soveri utreder under våren kvaliteten på vården och tjänsterna både i stadens egna och i privata vårdhem. Avsikten är att skapa en ny modell för kvalitetskontroll av tjänster och att utbilda stadens anställda att göra kontroller enligt den nya modellen på ett enhetligt sätt.

Brister ska åtgärdas genast

Vid övervakningsbesöken upptäcktes inga problem vid personaldimensioneringen i något av vårdhemmen, men andra brister upptäcktes i verksamheten.

Det allmänna intrycket var rent, snyggt och lugnt i alla enheter som kontrollerades. Några uppmaningar och begäran om tilläggsutredningar för att förbättra verksamheten gavs ändå till vårdhemmen.

Enligt kontrollbesöket producerar Stiftelsen Rinnehemmets boendeenhet i Johannisberg ändamålsenlig, högklassig och trygg service som beaktar klienternas speciella behov.

Dimensioneringen av vårdpersonal i Attendo Fredrikanhovi är 0,71 vilket är över rekommendationen men vårdpersonalen konstaterades utöver vårdarbetet också sköta städning och klädvård. Vårdhemmet uppmanades börja rekrytera personal till stödtjänster. Vårdhemmet fick också begäran om tilläggsutredning om bland annat personalens läkemedelstillstånd.

I Hongas servicehus upptäcktes några brister i personalens läkemedelstillstånd och förvaring av läkemedel, och hälften av invånarna hade ingen vård- och serviceplan. Vårdhemmet uppmanades åtgärda bristerna omedelbart.

I Attendo Lagmannen upptäcktes brister i uppdateringen av klienternas vård- och serviceplaner samt i praxisen för läkemedelsbehandling och läkemedelstillstånd. Lagmannen uppmanades åtgärda bristerna omedelbart och granska praxisen för begränsningsåtgärder och -tillstånd. ÖN

Mer läsning