Borgå går mot kärvare tider – liksom de flesta kommuner

Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula beskriver budgetförslaget för nästa år som relativt bra i det här läget, men konstaterar att det finns många osäkra faktorer som snabbt kan påverka ekonomin. Bild: Kristoffer Åberg

Det finns många osäkra faktorer och frågetecknen hänger i luften när det är dags att göra upp budgeten för nästa år. Stadsdirektörens budgetförslag visar ett litet minus under strecket och orsaken är förstås coronapandemin. Men inte bara den, Borgås ekonomi hade börjat försvagas redan innan coronan. Nu behövs fortsatta insatser för att stabilisera ekonomin.

Relativt bra trots att resultatet i Borgåbudgeten stannar på nästan minus fyra miljoner euro. Det kan man kalla stadsdirektör Jukka-Pekka Ujulas förslag till budget för 2021 – i ett skede såg det ut som om minuset kunde vara 20 miljoner euro.

Det är nästan att räkna som en nollbudget, anser Ujula. Men dystra tongångar gäller ändå.

– Det som räddar budgeten är höga samfundsskatteintäkter nästa år och statens coronastöd. Det går bra för företagen i Sköldvik, säger Ujula.

Borgå räknar med att samfundsskatten nästa år är hela 35 miljoner euro.

De stora frågetecknen när Borgå gör upp sin budget för nästa år är coronapandemin och hur den utvecklas samt hur stort stöd staden får från staten som kompensation. Men det finns också andra frågetecken.

– Hur utvecklas sysselsättningen? Hur går det för näringslivet? Det vet vi inte, och det är en riskfaktor när vi gör upp budgeten och vi måste vara beredda på överraskningar och kunna reagera snabbt om det behövs, säger Ujula.

Dessutom knackar social- och hälsovårdsreformen – igen – på dörren, och i dagsläget vet ingen vad förändringen betyder för kommunernas ekonomi.

Balanseringen har börjat

Arbetet med budgeten för följande år börjar alltid redan under våren då de olika sektorerna ser över sina hus och kommer med sina förslag. Stadens strategi styr arbetet, och i somras klubbades stadens nya program för hållbar ekonomi igenom, den som ska vända den ekonomiska riktningen.

I år har arbetet färgats av coronakrisen och hur epidemin utvecklas.

Hur utvecklas sysselsättningen? Hur går det för näringslivet? Det vet vi inte, och det är en riskfaktor när vi gör upp budgeten och vi måste vara beredda på överraskningar och kunna reagera snabbt om det behövs

– När vi började med budgetarbetet såg det ut som om det skulle bli ett långt minus, men programmet för hållbar ekonomi bidrog till att ekonomin blev bättre. Sysselsättningen i Borgå är inte heller lika dålig som i många andra kommuner trots coronakrisen, säger Ujula.

Men spara måste Borgå. Coronakrisen har fört med sig en stor vårdskuld och i prognosen för de följande tre åren blir det negativa resultatet allt större.

– Normalt är det specialsjukvården som spränger budgeten, men nu har vi en vårdskuld också för bashälsovård som munvård, säger Ujula.

Större utgifter än inkomster

Har man större utgifter än inkomster blir det ett minus under strecket. I Borgå har man under flera år investerat mycket, och den linjen fortsätter. Också nästa år investerar Borgå, och en del av investeringarna finansieras med lån. Det för med sig att stadens skuld ökar, med omkring 10 miljoner euro. Då är stadsskulden 182 miljoner euro eller 3 600 euro per invånare.

400 miljoner euro är Borgå stads budget. Ungefär hälften av den består av kommunalskatteintäkter.

19,75 procent är kommunalskattesatsen också nästa år.

3,9 miljoner minus visar resultat 2021.

12–13 miljoner euro i coronastöd förväntas Borgå få.

3,7 procent, cirka 14 miljoner, ökar utgifterna jämfört med årets ändrade budget.

3600 euro per invånare kommer stadens skuld att vara nästa år.

– Utgifterna ökar lite, och de största investeringarna nästa år är daghemmet Skogsstjärnan på västra åstranden och företagarområdet i Nyby i Kullo, säger Ujula.

I budgeten finns också en reservation på två miljoner euro för Östbanan.

– För första gången på tiotals år ser det ut som om spårtrafiken går framåt, och Borgå måste vara med, säger Ujula.

Skattesatsen rörs inte

Stadsdirektören föreslår att skattesatserna förblir oförändrade nästa år. I Borgå betalar invånarna 19,75 procent kommunalskatt.

– Stadens inkomster från kommunalskatten är omkring 200 miljoner euro nästa år. Det är ungefär hälften av hela budgeten. För ett år sedan såg det ut som om skatteinkomsterna 2021 skulle vara 208 miljoner, men pandemin har gjort att intäkterna minskat, säger finansdirektör Henrik Rainio.

Rainio målar upp en ganska dyster bild av läget även om minuset i budgeten för 2021 är marginellt.

– Det är ett relativt bra resultat i det här läget. Målet är ändå att få budgeten i balans så att skuldsättningen minskar, säger Rainio.

Förhållandet mellan årsbidraget och avskrivningarna är nästa år 84 procent. Om siffran är hundra är ekonomin i balans, om den är under 80 så räknas kommunen som en kriskommun. Ännu är det inte katastrofalt, men det finns tydliga varningssignaler

Redan innan coronaepidemin slog till fanns ett behov att anpassa Borgås ekonomi till verkligheten. Storleken på statsandelar och intäkter från samfundsskatten är alltid osäkra. Henrik Rainio lyfter fram en oroväckande siffra i budgeten.

– Förhållandet mellan årsbidraget och avskrivningarna är nästa år 84 procent. Om siffran är hundra är ekonomin i balans, om den är under 80 så räknas kommunen som en kriskommun. Ännu är det inte katastrofalt, men det finns tydliga varningssignaler, säger Rainio.

Klubbas i november

Pandemin har också påverkat utfallet av årets budget.

– Mycket av det vi planerade för i år har vi kunnat förverkliga, men coronapandemin gjorde att staden koncentrerade sig på att ordna basservicen för invånarna. Vi fortsätter genomföra stadens strategi nästa år, konstaterar Jukka-Pekka Ujula.

I år förväntas staden göra ett positivt resultat på drygt fem miljoner euro.

– På grund av pandemin kan man inte jämföra utvecklingen med 2020, det ger fel bild av läget, konstaterar Henrik Rainio.

Stadsstyrelsen behandlar nu budgeten, och i november ska stadsfullmäktige godkänna den slutliga versionen. Stadsdirektörens budgetförslag finns på stadens webbplats www.borga.fi.

Mer läsning