Borgå Energis fjärrvärme är kostnadseffektiv och ekologisk

Vad beträffar olika värmelösningars miljövänlighet är det bra att hålla i minnet att Borgå Energis fjärrvärme till nästan 100 procent (99 %) produceras med förnybara bränslen, skogsflis och biogas.

Nyheten om stadsstyrelsens val av värmesystem för det planerade daghemmet Skogsstjärnan (ÖN 15.5) förtjänar några kommentarer.

Stadsstyrelsen beslöt efter omröstning att daghemmet skall värmas med fjärrvärme. En minoritet av styrelsemedlemmarna röstade för en kombination av jordvärme och fjärrvärme, vilket var beslutsberedningens förslag och enligt en utredning det billigaste av fyra jämförda alternativa värmesystem.

Utan att i detalj gå närmare in på den ekonomiska jämförelsen mellan olika värmelösningar för uttryckligen det här byggprojektet verkar det som om man för jordvärmens del inte tagit i beaktande värmepumparnas högre effektkrav på elanslutningen, vilket innebär både en tilläggskostnad i investeringsskedet och större driftskostnader i form av en högre månadsavgift.

Vi har tillsvidare inte i Borgå stött på en enda, av neutrala ingenjörsbyråer gjorda kostnadsjämförelser, i vilka fjärrvärmen inte skulle ha visat sig vara den kostnadseffektivaste värmelösningen. Beräkningarna har för fjärrvärmen gett ett prisindex på 100 och för jordvärmen cirka 110. Till exempel i den prisjämförelse som gjorts i anslutning till planutkastet för Edelfeltstranden, är fjärrvärmen en billigare lösning än jordvärmen.

Stadsstyrelseminoriteten säger i en protokollsanteckning till det aktuella beslutet att det valda alternativet, det vill säga fjärrvärmen, inte fyller den högsta energiklassens krav. Här syftar man uppenbarligen på det så kallade E-talet, som anger hur energieffektiv en byggnad är. Vid uträknandet av talet använder man olika av Miljöministeriet rekommenderade koefficienter för olika energiformer.

Fjärrvärmen har koefficienten 0,5, men det är ett medeltal för hela landet och i Borgå är den så låg som i det närmaste 0,0. Det här kan i enskilda fall leda till feltolkningar, som synbarligen nu i fallet Skogsstjärnan, och till fjärrvärmens nackdel.

Vad beträffar olika värmelösningars miljövänlighet är det bra att hålla i minnet att när Borgå Energis fjärrvärme till nästan 100 procent (99 %) produceras med förnybara bränslen, skogsflis och biogas, sker det i till exempel Helsingfors ännu till stor del med fossila bränslen, och då blir också skillnaden mellan fjärrvärmens koldioxidavtryck på de här två orterna stor.

Det förtjänar också att nämnas i sammanhanget att Borgå Energi numera kan köpa den energi som tas tillvara vid nedkylning av fjärrvärmeanslutna fastigheter.

Patrick Wackström, energiråd, verkställande direktör, Borgå Energi

Mer läsning