Bildningscentret bör placeras i Sannäs

SFP:s fullmäktigegrupp anser att det är av yttersta vikt att bildningscentret i östra Borgå byggs där det är lätt tillgängligt för hela östra områdets invånare.

Östra Borgå behöver ett bildningscentrum. Vi har goda erfarenheter av stadens hittills tre bildningscentra, i Hindhår, Kullo och Vårberga. Här verkar de finska och svenska skolorna samt förskolan under samma tak, vilket ger både elever och lärare möjlighet till utbyte över språkgränsen. Därutöver garanteras ett totalt elevantal som är tillräckligt stort för att vara ekonomiskt försvarbart.

Den naturliga placeringen för ett centrum på östra området är antingen i Illby eller i Sannäs. För att utreda vilken av placeringarna bäst motsvarar familjernas behov och kan anses vara livskraftigast också på sikt har bildningsnämnden under våren noga utrett konsekvenserna av vardera placeringen. Man har sammanställt befolkningsstatistik och elevprognoser, jämfört skolupptagningsområden och kapacitetsbehov, utrett elevernas skolvägar och behövliga skolskjutsar såväl med buss som med beställningstrafik, sett över samarbetsmöjligheter med småbarnspedagogiken, följt upp stadsplaneringen och byggnadsrätter samt hört invånarna via en enkät. Vidare har man utrett vilken övrig service, till exempel medborgarinstitutets kursverksamhet och idrottsföreningars utbud som kunde inkluderas i bildningscentret.

Till vissa delar finns det inga entydiga fördelar för någotdera alternativet, men då man går in och ser på var nuvarande elever och kommande elever i åldrarna 0–6 är bosatta är det entydigt att en större del av eleverna bor närmare nuvarande Sannäs skola än Ilolan koulu. Vidare har det byggts mer nya bostäder söderom motorvägen närmare Sannäs skola än Illby, detta trots att Illby redan 2014 definierades som serviceby.

Fem år har gått och ändå har detaljplaneringen ännu inte kommit i gång i Illby. Det här gör att vi ställer oss tveksamma till att låta den så kallade bystrukturutredningen och dess ännu inte förverkligade planer styra beslutet mer än invånarnas redan konstaterade verkliga behov. Om invånarna väljer att i större grad bosätta sig utanför en serviceby än i den måste detta återspeglas i placeringsbeslutet. Det här stöds också i själva utredningen från 2014 där man konstaterar att en serviceby inte automatiskt garanterar all service, utan att beslut om enskilda tjänster alltid fattas separat. Under hösten 2018 fattade bildningsnämnden beslut om att skoltjänster kan erbjudas i en serviceby eller i dess närhet, om det senare är mer ändamålsenligt. En placering i Sannäs uppfyller dessa uppställda kriterier.

SFP:s fullmäktigegrupp anser att det är av yttersta vikt att bildningscentret i östra Borgå byggs där det är lätt tillgängligt för hela östra områdets invånare. Det ska betjäna inte bara nuvarande elever i Sannäs skola och Ilolan koulu, utan också de finskspråkiga elever som bor på nuvarande Sannäs skolas elevupptagningsområde, men i dag går i Keskuskoulu i centrum. Centret måste alltså vara centralt placerat på området.

På sikt kunde vid behov också eleverna i nuvarande Epoon koulu inkluderas, om det visar sig att elevantalet där skulle sjunka till en nivå som inte längre är pedagogiskt försvarbart. Då konditionsgranskningarna visar att delar av nuvarande Sannäs skola är i relativt gott skick och kunde användas och byggas till för att skapa ett bildningscentrum innebär en placering där också lägre investeringskostnader för staden än en placering i Illby.

Med utgångspunkt i de utredningar som gjorts och det här uppräknade anser vi att den bästa placeringen för östra Borgås bildningscenter ur stadens helhetsperspektiv är på nuvarande Sannäs skolas tomt.

Pehr Sveholm, ordförande, SFP:s fullmäktigegrupp, Borgå

Mer läsning