Bildningen fick Borgåfullmäktige på knä

ROS OCH RIS. Denna femklöver, Tuula Virkki (uppe t.v.), Mikaela Nylander, Markku Välimäki, Kristel Pynnönen (nere t.v.) och Outi Lankia, tycker att mycket skötts bra under pågående fullmäktigeperiod. En hel del blev också ogjort. Bild: Kristoffer Åberg

Andra stadiet, bildningen, frågor kring inomhusluft - Borgåfullmäktige har haft viktiga frågor på sitt bord under den period som snart avslutas. Skolnätet blev den stora stötestenen och frågan kommer tillbaka som en bumerang.

DAGSLÄGET

– Fullmäktige- och styrelsearbetet har varit sakligt och vettigt, alla grupper strävar efter en gemensam syn i stora frågor, säger SDP:s Tuula Virkki.

Det betyder inte att hon är fullständigt nöjd. Exempelvis just skol- och bildningsfrågorna överlag bekymrar henne. Nuvarande fullmäktige har inte lyckats ta ställning till helhetspaketet och det hamnar i famnen på efterträdarna. I samma veva har staden överösts med inomhusluftproblem och en massa barn vistas i baracker.

Virkki har noterat en viss misstro mot främst lokalitetsledningen.

– De ständiga skol- och daghemsrenoveringarna, den bristande byggövervakningen och utredningar med varierande innehåll har skapat oro bland beslutsfattare. Kan vi lita på den information vi får? Det borde vi ju absolut kunna göra.

Viktigt förtroende

Hon påpekar att fullmäktigeledamöterna inte kan vara experter på allt.

– Förtroende är viktigt. Nu har en situation uppstått där också ledande tjänstemän ibland känner att oberoende av hur mycket information de ger så litar de förtroendevalda inte på den.

Tuula Virkki gläder sig ändå över nya skolkonceptet i Vårberga som betjänar både på finska och svenska och dessutom inkluderar exempelvis bibliotek och ungdomslokaler.

Pågående fullmäktigeperiod har präglats av utredningar och Virkki är ledsen för att de östnyländska kommunerna fortfarande har svårt att samarbeta.

– Det skadar regionen i dessa turbulenta tider.

Strategin styr

Fullmäktiges ordförande Mikaela Nylander (SFP) säger att perioden började väldigt bra med en strategiprocess som ledamöterna verkligen fokuserade på.

– Strategin ska styra arbetet även om det givetvis alltid dyker upp saker, också utifrån, som gör att man måste tänka om.

Borgå har skärpt sitt strategiska grepp men enligt Nylander borde politikerna i ett tidigare skede ha insett att man måste granska också skolnätet som helhet.

– Vi har ett skolnät som saknar politisk legitimitet, man har fattat "frimärksbeslut" men inte granskat stora bilden. Ännu i början av fullmäktigeperioden ansågs det att finska skolnätet är ganska optimalt.

Hon hör själv till dem som länge påmint politikerna om att helheten borde ses över men först nu har tiden blivit mogen.

– De som i detta skede drabbas är tyvärr de svenska skolorna i västra Borgå och Gammelbacka skola.

Ingen vision

Mikaela Nylander är glad över att en helhetsutredning nu gjorts. Men den kom för sent.

– Den politiska visionen har inte funnits och det har återspeglats också på tjänstemännens arbete.

Hon avser exempelvis lokalitetsledningen, som försökt släcka bränder här och där. Oklarhet och osäkerhet skapar sedan misstro.

– Jag tycker inte alls om när man bygger "politiska jojon", suckar hon och tillägger att en jojofråga också skapats kring framtida dagisgrupper.

– Det finns beslut på att daghemsgrupperna ska bestå av en dagvårdare per sju barn. Lokalerna igen har dimensionerats enligt 1-8. Den här frågan måste vi komma tillbaka till och fatta beslut som håller nya fullmäktigeperioden ut.

Hon är väldigt glad för att kompromisslösningen om andra stadiet äntligen omfattats politiskt.

– Nu kan vi bädda för de enorma förändringarna inom yrkesutbildningen och bygga lokaler anpassade för framtida behov.

Använd materialet

Centerns Outi Lankia hänvisar till de otaliga utredningar som gjorts under pågående fullmäktigeperiod. En massa tid och resurser användes för till exempel kommunfusionsundersökningen och hon tycker att materialet borde användas som basfakta i beslutsfattandet.

Hon är nöjd med mycket som hänt under de senaste åren.

– Staden har planlagt nya bostadsområden, parker och lekparker är fina och välskötta. Stadskommunikationen har förbättrats och stadens har en ny, bättre attityd till arbetsrelaterade olyckor.

Lankia gläder sig också åt att trafiksäkerheten förbättrats och att de finskspråkiga skolorna har blivit allt mångsidigare.

Långsam planering

På minussidan finns den långsamma stadsplaneringen och brist på planeringsvisioner på företagssidan.

– Exempelvis Nybyplanen är fortfarande oklar, vilket försvårar livet för många företag i Sköldviktrakten.

Centralköksbeslutet faller henne inte heller i smaken och inomhusluftproblemen och barackbyarna bekymrar likaså.

– Staden har inte kunnat utarbeta ett heltäckande system för fastighetsskötsel och för att motarbeta dålig inomhusluft. Samma byggnader renoveras gång på gång och barackkostnaderna är enorma. Lokalitetsledningen saknar fortfarande en expert på inomhusluft och luftkonditioneringen stängs av och slås på i många skolor och daghem. Städningen är bristfällig.

Outi Lankia ondgör sig också över att Borgå förlorade förlossningsavdelningen och att man inte ens brydde sig om att ansöka om dispens.

Ville påverka i skolfrågor

Samlingspartiets Markku Välimäki är speciellt glad över att man kunnat komma vidare i frågan om andra stadiet.

– Jag kandiderade i förra kommunalvalet speciellt för att kunna påverka i bildningsfrågor. Just nu känns det bra eftersom vi snart har beslut om yrkesskolorna.

Han berömmer också stadens strategiarbete även om strategin inte följts som helhet.

– I svåra ekonomiska tider bör man ändå kunna justera vid behov.

Nya bildningscentret i Vårberga är en positiv investering, ett mångsidigt allaktivitetshus skapas för tillfället.

– De många daghemsinvesteringarna gläder mig också, trots att man tillfälligt flyttat barn och personal i baracker.

Aktiva invånare

Välimäki ger ett extra plus åt invånarna, som varit väldigt aktiva.

– Feedbacken ger kraft att fortsätta jobba.

På minussidan finns också en hel del.

– Viktiga affärs- och bostadsprojekt i centrum står stilla, ett stort minus var också att man inte nådde samförstånd kring så kallade Elantotomten.

Han bekymrar sig över hela gamla stadskärnans framtid.

– Här har utvecklingen stått stilla i åratal men nu driver tjänstemännen fram ett massivt affärs- och hotellkomplex på västra åstranden.

Markku Välimäki ger också en känga åt många beslutsfattare.

– Alltför sällan orkar man lyssna på människors åsikter. Också tysta signaler från invånarna bör höras.

Begynnande frustration

SFP:s Kristel Pynnönen gläder sig över utvecklingsprojekt som framskridit. Hon avser bland annat planen för Pellinge o Pörtö och bystrukturprogrammet.

– Likaså är det skönt att konceptet för andra stadiet äntligen börjar klarna, denna fråga började redan göra mig frustrerad.

Bildningsfrågorna bekymrar också henne.

– Våra skolor har brinnande behov av förnyelse.

Pynnönen hade hoppats på beslut om bildningsnätet nu.

– Fullmäktige kan inte kan lamslås bara för att val är på antågande.

Hon har också en känsla att många hoppas på att Citymarketfrågan ges över till nästa fullmäktige.

– Jag tycker definitivt att sittande fullmäktiga ska avgöra saken.

FRAMTIDEN DÅ?

Vårens kommunalval blir ett bildningsval, det är klart. Vi kan också vänta oss ett Citymarketval, oavsett när beslutet i byggfrågan vid Konstfabriken fattas.

Mikaela Nylander hoppas att valet också fokuserar på västra åstranden som helhet.

– Vi borde diskutera urbana upplevelser på hela västra stranden, anser hon och påpekar att även om det byggs ett affärs- och hotellkomplex här så är själva strandremsan fri.

– Det är här vi ska bädda för upplevelser, säger hon och frågar vad människor i allmänhet vill ha då de kommer till en stad med ett vattendrag.

Stadsplanen möjliggör bland annat ett konstmuseum vid ån.

– Strandremsan kan prydas med konstverk, här kan finnas kaféer men också annat - någonting för unga kanske. Och hur ska varvområdet utvecklas? Turister och stadsbor ska naturligtvis också kunna promenera längs stranden.

Med vård- och landskapsreformen flyttas en stor del av kommunens uppgifter bort och Nylander hoppas att man redan nu fokuserar på det som blir kvar.

Tuula Virkki anser att Borgå måste satsa ännu mera på näringslivsfrågor, turism och marknadsföring och efterlyser ett aktivt grepp.

Outi Lankia håller med.

– Staden behöver en tydlig företagsstrategi för att skapa nya arbetsplatser. Man måste satsa på planläggning och jobba för att nya företag ska etablera sig.

Vården av äldre och stödet till unga och barnfamiljer är viktiga frågor och Lankia efterlyser också i framtiden en ny bro över ån från Tarkishållet.

Mer läsning