Behovet av gång- och cykelvägar i Sibbo utreds nästa år

FARLIG VÄG. I motionen konstateras att de barn som går i Salpar skola bor norr om Salpar kan skolvägen inte beskrivas som trygg. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

I kväll tar tekniska utskottet i Sibbo ställning till SFP-gruppens motion om att kommunen ska ta sitt ansvar för att garantera invånarnas trygghet i trafiken.

I motionen föreslås bland annat att kommunen ska snabba upp byggandet av en gång- och cykelled mellan Salpar och landsväg 170.

Enheten för gator och grönområden skriver i sitt svar på motionen att en behovsanalys av rekreationsleder och gång- och cykelvägar utförs under nästa år. Utifrån kommunens strategi från 2018 utreds behovet och prioritetsordningen av sådana vägar bland annat med beaktande av trygghetsfrågor.

Med hjälp av behovsanalysen bestämmer beslutsfattarna om vilka gång- och cykelvägar och rekreationsleder som ska förverkligas i första hand och planeringen och förverkligandet av dem befrämjas.

Vägområdena i kommunen kan delas in i vägområden och i gatuområden som ligger på planlagda områden. När det gäller vägområden som inte ligger på detaljplanerade områden är det närings-, trafik- och miljöcentralen som ansvarar för utveckling och underhåll. Gatuområden och utvecklandet av dem hör till kommunen. Sibbo kan ensamt ta beslut om byggprojekt och underhåll endast på sina egna gatuområden. Det är NTM-centralen som tar beslut om gång- och cykelleder som byggs på vägområden och kommunen befrämjar utvecklingen av de här lederna i samarbete med NTM-centralen.

I svaret på motionen skrivs att vägavsnittet som beskrivs i motionen hör till NTM-centralens område så kommunen kan inte ta beslut om att bygga en gång- och cykelled där. Om beslutsfattarna utifrån behovsanalysen beslutar att prioritera gång- och cykelleden mellan Salpar och landsväg 170 så kan man inleda processen med att planera och förverkliga projektet.

Mer läsning