Borgås kulturprogram för 2030 har blivit färdigt

Nu har Borgå en tydlig riktning för hur kultur- och fritidstjänsterna ska utvecklas under de följande nio åren.

På västra åstranden är konst en viktig del av arkitekturen. Tanken är att göra konst tillgänglig för alla.

Borgå har redan tidigare ett idrottsprogram och nu har det kompletterats med ett kulturprogram som sträcker sig till 2030. Det nya programmet styr planeringen och utvecklingen av kultur- och fritidstjänster i Borgå.

– Programmet framhäver konstens och kulturens centrala roll i utvecklingen av Borgå stad. Kulturperspektivet ska också tas med i all kommunal verksamhet och planering, till exempel inom småbarnspedagogik och utbildning, välfärdsarbete, näringsliv och stadsutveckling, säger kultur- och fritidsdirektör Anders Lindholm-Ahlefelt i ett meddelande.

Programmet har fyra huvudsakliga teman: Stadssamhället syns och hörs – överallt, Lokaler och stöd för att skapa och uppleva konst och kultur, Borgå är en modig föregångare och Det finns orsak att återvända till Borgå.

Programmet har beretts i samarbete med Borgåborna. Enkäter och workshoppar ordnades på webben på grund av coronaepidemin och sammanlagt deltog ungefär 550 personer i arbetet med programmet. Flera aktuella enkäter, till exempel om Borgåelevers önskemål om hobby- och fritidsaktiviteter och om kultur- och fritidstjänster i byarna i Borgå har också beaktats i programmet.

Arbetet med programmet leddes av konsultbyrån MDI tillsammans med en styrgrupp som utsetts av Borgå stad.

Kulturprogrammet och bakgrundsmaterialet finns på Borgå stads hemsida: www.borga.fi/borga-stads-kulturprogram-2030.