Barn och äldre får sitt i Sibbos budget för 2019

LJUS FRAMTID. Sibbos budget för 2019 och ekonomiplanen fram till 2021 förväntas ge positiva resultat. Bild: Kristoffer Åberg

Fullmäktige i Sibbo godkände på måndagen budgeten för nästa år. Planeringen av skolorna i Söderkulla och Tallmo försnabbas, hemvården får ett tilläggsanslag liksom också lättrafikleden Nickby-Söderkulla.

Fullmäktige behandlade på måndagen budgeten för år 2019 och ekonomiplanen för åren 2019–2021. En remissdebatt om budgeten i början av november gav 19 understödda ändringsförslag.

Fullmäktige gjorde ändringar i kommunstyrelsens ursprungliga förslag till budget och ekonomiplan. Fullmäktige beslutade bland annat att öka anslaget för att utveckla näringslivsverksamheten.

Social- och hälsovårdsutskottets anslag höjdes med 200 000 euro bland annat i syfte att trygga en högklassig hemvård. Därutöver beslutade fullmäktige att ett anslag reserveras för att planera en gång- och cykelväg mellan Nickby och Söderkulla nästa år. Även planeringen av Söderkulla skola och Talman koulu ska försnabbas.

Utifrån budgeten skulle resultatet för år 2019 bli cirka 0,1 miljoner euro positivt. Också åren 2020 och 2021 förväntas resultaten bli positiva. Kommunalskattesatsen hålls kvar vid 19,25 % år 2019.

– Fullmäktige fattade igen ansvarsfulla beslut om budgeten i god anda, säger fullmäktigeordförande Heikki Vestman. Som man kom överens om i kommunstrategin i början av året höll fullmäktigeledamöterna fast vid att tjänsterna ska utvecklas utan att höja skattesatsen. Trots tillväxttrycket måste vi komma ihåg att kommunen i första hand finns till för sina nuvarande invånare.

Ökande behov av service

Behovet av service ökar i takt med befolkningstillväxten. Trots detta ökar Sibbo inte invånarnas skattebörda. Endast fastighetsskattesatsen för obebyggda byggplatser på detaljplaneområden höjs från 5,0 procent till 6,0 procent.

Personalstyrkan inom social- och hälsovårdstjänsterna ökar inom rådgivningen och hemvården för äldre i syfte att tillmötesgå de behov som uppkommer på grund av både det ökade invånarantalet och antalet äldre kommuninvånare. Resurserna ökas även inom heldygnsvården för äldre och inom närståendevården. Sibbobor med funktionsnedsättning erbjuds fler möjligheter att välja boendeservice.

Trots tillväxttrycket måste vi komma ihåg att kommunen i första hand finns till för sina nuvarande invånare.

Anslagen för småbarnspedagogiken och undervisningstjänsterna ökar i förhållande till det ökade antalet barn och elever. Arbetet med att förbättra småbarnspedagogikens och undervisningens kvalitet fortsätter bland annat med hjälp av projektfinansiering. Skolornas och daghemmens kapacitet, funktionalitet och säkerhet säkerställs. Samtidigt utvecklar man dem till mångsidiga lärmiljöer.

Tallmo och Söderkulla

Bildningsväsendets lokaler renoveras och nybyggen tas i användning. Småbarnspedagogiken får en ny lokal när det nya daghemmet på Nickby Hjärtas område byggs. Arbetet med att bygga ut och ändra Sipoonlahden koulu fortsätter. Därtill fortsätter planeringen av en ny skola i Tallmo år 2019, och planeringen av Söderkulla skola inleds år 2019.

Enheten Kultur- och fritidstjänster intensifierar sitt samarbete med skolorna och småbarnspedagogiken utöver den traditionella verksamheten. Man tar bland annat i bruk ett hobbypass, och inleder byggandet av en kulturstig som riktas till eleverna. Därtill blir den förnyade idrottsparken i Söderkulla färdig nästa år.

Sibbo grundar en gemensam kundservice med vilken kommuninvånarna får kontakt med kommunen i alla frågor. Via den gemensamma kundservicen får kunden anvisningar i hur ärendebehandlingen påbörjas och vid behov även kontakt men en sakkunnig.

Tonvikt på servicebyggande

Investeringarna är många nästa år, och huvudvikten ligger på servicebyggande. Därtill investerar man i att bygga infrastruktur. Till exempel gatuentreprenaderna i Nickby centrum blir färdiga. I Söderkulla färdigställs Arbetsplatsgatan, korsningen vid Lidl och detaljplaneområdet Stenkulla, och i Nickby byggs en rondell och anslutningsparkering vid Mårtensbyvägen. Även gång- och cykelvägen mellan Nickby och Nissbacka tas i bruk 2019.

Tillståndsprocessen inom byggnadstillsynen och skötseln av gator och grönområden utvecklas mot en snabbare, bättre och mer kundorienterad verksamhet. Personalens arbetsinsats på Avdelningen för teknik och miljö riktas också till att främja målen för Sibbo kommuns fullmäktigeperiod. Bland annat arbetar man kraftigt för att inleda persontågstrafik mellan Kervo och Nickby.

Mångsidigare tomtutbud

Målet med planläggningen är en god planreserv och ett mångsidigt tomtutbud. De projekt som blir färdiga under år 2019 är till exempel detaljplanen för det boendeinriktade området för 1 600–2 000 invånare som planeras i Tallmo samt första skedet av planen för det naturnära egnahemsområdet i Danielsbacka i Massby. Nästa år färdigställs även planen för bostadsområdet norr om Söderkulla gård. Tack vare denna plan kan man under kommande år sälja egnahemstomter och höghustomter nära ån.

År 2019 inleds arbetet med att förnya generalplanen för hela Sibbo. Därtill läggs även flera delgeneralplaner fram som har framskridit till förslagsskedet eller utkastskedet, bland annat delgeneralplanen för Norra Paipis och delgeneralplanen för Sibbesborg.

Inom trafikplaneringen utarbetas riktlinjer för parkeringen i Sibbo utifrån bland annat den respons som man fått av invånarna.

Genom att ta i bruk en s.k. företagsportal inom näringslivstjänsterna förbättras marknadsföringen av företagsområden och företagstomter. Företagsteamet som grundades i år fortsätter att betjäna företagare och utveckla sina tjänster. Därtill grundar man också en s.k. företagarpunkt, dvs. en lokal där kommunen kan samarbeta med olika företag. Inom turismen lanseras olika produkter med skogs- eller skärgårdstema i samarbete med olika företagare. ÖN

Mer läsning