Bara en enda sjukskötare vid Äppelbackens servicehem

NYRENOVERAT. Äppelbackens servicecenter fick fler nya boende efter renoveringen. Bild: Kristoffer Åberg

– Jag är orolig både för åldringarna och för vårdpersonalen, båda grupperna far illa av nuläget vid Äppelbacken, säger en anhörig.

Vårdtagarna vid Äppelbacken har blivit allt fler efter den stora renoveringen som resulterade i betydligt fler vårdplatser än tidigare.

– Jag har sett vårdare som står och gråter i trappan, säger en anhörig till en av åldringarna vid servicehemmet. De säger att de inte klarar av situationen och att deras yrkesetik smulas sönder i stressen.

– Vissa åldringar kan tas upp ur sängen först till klockan tio på förmiddagen. Det har kommit en massa nya klienter under de senaste månaderna. Vårdarna säger att det strömmar in nya klienter från alla håll.

Oroliga anhöriga

Den anhöriga, som av förklarliga skäl vill vara anonym, bekymrar sig också över att så många av Äppelbackens klienter i dag är i så dåligt skick.

Äppelbacken är ett vanligt serviceboende, inte ett effektiverat serviceboende. Det senare är planerat för dem som är i sämst skick.

– Här finns bland annat många som lider av långt gången demenssjukdom. Ändå är ju ytterdörrarna olåsta på Äppelbacken, det är ingen trygg lösning.

– Jag har frågat hur ofta det kommer läkare och tittar till klienterna där, men inte fått något uttömmande svar.

Vår sagesperson säger att hen ofta kontaktas också av andra anhöriga som uttrycker sin oro över sina nära som bor på Äppelbacken.

– Det är så mycket som inte fungerar som det borde.

– De anhöriga säger också att de gärna skulle ringa och tala med vårdande läkaren själva, men det är visst omöjligt.

Två nattvårdare

Vår sagesperson har hört att det finns en enda anställd med sjukskötarkompetens på Äppelbacken.

– Kan det stämma? Är det möjligt att man på en så stor inrättning har en enda sjukskötare?

Ja, det stämmer. Det bekräftar Borgå stads social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

– På Äppelbacken jobbar en sjukskötare, arton närvårdare, en hemvårdare och en hemhjälpare. Av dem har två vårdare kommit till Äppelbacken efter det att seniorhuset i Johannisberg stängdes. Alla bostäder är inte fyllda ännu och vi bör hela tiden värdera även resurseringen.

– Från och med maj kommer norra hemvårdens sjukskötare att samarbeta med Äppelbacken. Förmännen följer med situationen och begär in extra personal vid behov.

Ja, det finns klienter på Äppelbacken som lider av demenssjukdom.

– Det är viktigt att vi regelbundet bedömer vårdbehovet tillsammans med de anhöriga och vid behov erbjuder en annan boendeform än Äppelbacken om deras vårdbehov ökar, säger Silvennoinen.

– Från och med den 21 maj kommer vi att ha två vårdare per nattskift på Äppelbacken.

Nya arbetssätt

Social- och hälsovårdsdirektören kommenterar också trycket på Äppelbackens vårdare.

– Personalen har genomgått många förändringar inom en kort tid och det kan delvis förklara situationen. Vi följer regelbundet upp sjukfrånvaron och arbetsvälmåendet.

– Vi strävar efter att stödja personal och även förmän tillsammans med företagshälsovården. Det tar sin tid innan nya arbetssätt är implementerade. Nu är det viktigt att personalen får stöd i den här förändringsprocessen.

Vid de effektiverade serviceboendena i Borgå är vårdarresursen i medeltal 0,63, medan den nationella rekommendationen är ett minimum på 0,50.

Med 81 klienter och 21 vårdare, dagsläget vid Äppelbacken, skulle resursen per boende bli 0,26. Man räknar ändå inte vårdarresursen på samma sätt när det, som i Äppelbacken, handlar om klienter som i princip jämställs med hemvårdens kunder.

Fortsatt öppna dörrar

Den anhöriga som tagit kontakt med ÖN är orolig för vad som kan hända när man i Äppelbacken har dementa boende och öppna dörrar.

Ann-Sofie Silvennoinen säger att det inte finns några planer på att hålla dörrarna helt låsta.

– Dörrarna är möjliga att öppna från insidan men de är låsta från utsidan förutom vissa öppenhållningstider. Det har inte varit tal om att hålla dörrarna helt låsta.

– Äppelbacken är planerat som ett öppet servicecentrum för de äldre i Borgå. Om vårdtagarens trygghet kräver låsta dörrar måste vi värdera vårdbehovet på nytt och till exempel erbjuda effektiverat serviceboende.

Det finns ett stort behov av vårdplatser i Borgå och det verkar som om en del av de boende vid Äppelbacken är i ganska dåligt skick.

Finns det några planer på att göra om Äppelbacken till en enhet för effektiverat serviceboende?

– Det finns inga planer på att ändra Äppelbacken till en enhet för effektiverat serviceboende, säger Silvennoinen. Äppelbacken har planerats som en plats för servicehandledning av äldre och personer med funktionshinder, som enhet för hemvårdsklienter som behöver serviceboende.

– Vi fortsätter att utveckla verksamheten på Äppelbacken för att ännu bättre uppfylla dessa behov hos klienterna.

Värme

I januari berättade ÖN att det var kallt och blåsigt i klientrummen och i simavdelningen i Äppelbacken. Något som A-bostäders Teppo Riski då förnekade. Rumstemperaturen höll sig vid 21 grader, sa han, det visade kontrollmätningar.

– Upplevelsen av köld kan också bero på att utrymmena är mer öppna än tidigare. Och vi vill förstås inte spara på ventilationen, sa Riski också.

Den anhöriga berättar ändå att det efter artikeln i ÖN började hända saker på värmefronten.

– Alla gamla fönstertätningar byttes ut och alla element kontrollerades och justerades. Plötsligt blev det varmt och skönt.