Borgå måste avstå från skogsavverkningar

Man ska inte heller förringa den prestigevinst som Borgå skulle få genom att satsa på klimat- och skogsskydd.

STOPP. Insändarskribenterna anser att Borgå stad helt borde avstå från kommersiella avverkningar i sina skogar och öka andelen skyddad skog.
17.09.2019 05:58
Vi undertecknade naturskyddsföreningar verksamma i östra Nyland välkomnar Borgå stadsfullmäktiges färska beslut att skydda åtminstone 17 procent av stadens skogar fram till 2030.
Det här är ett viktigt steg för att skydda skogarna, men det är inte tillräckligt för att bromsa upp klimatförändringen och för att bevara skogsnaturens mångfald.
Vi anser att Borgå stad helt borde avstå från kommersiella avverkningar i sina skogar och öka andelen skyddad skog. På det här sättet kunde staden föregå med gott exempel för både andra städer och vanliga skogsägare. Alla skogsägares insatser kommer att behövas för våra gemensamma satsningar på att förbättra skogarnas tillstånd.
En bättre gåva än att bevara de egna skogarna och lämna dem utanför ekonomiskogsbruk kan man knappast ge till kommande generationer och till själva skogsnaturen. Det här konstaterade en skogsgrupp, bestående av naturaktivister i Borgå, i sitt skogsskyddsinitiativ i våras. Ett effektiverat skogsskydd och en minskning av avverkningarna skulle gynna alla: skogsnaturen och dess arter, klimatet och Borgås invånare. Då välbefinnandet ökar även arbetets produktivitet, stadens ekonomi, stadens turistsektor och rykte som en naturnära ort som utvecklas hållbart och som känner sitt ansvar inför framtiden.
Rapporterna om hotade naturtyper och arter, som publicerats under det senaste året, visar att den finländska skogsnaturens tillstånd är oroväckande dåligt. Speciellt illa ställt är det med skogsskyddet i södra Finland, där nästan 80 procent av skogsnaturtyperna är hotade. Av skogarnas omkring 20 000 växt- och djurarter klassas var sjätte (17 procent) som hotad.
Borgå strävar efter att vara kolneutralt fram till 2030, enligt stadens strategi. Det här är en utmärkt målsättning, men det kräver mycket kraftfullare åtgärder med en snabbare tidtabell än vad man nu gått in för. Ett erkänt bra och lätt sätt att uppnå klimatmålet är att låta skogarna binda kol med sin fulla kapacitet. För Borgås del lyckas detta bäst genom att avstå från avverkningar i stadens skogar (undantaget de områden som i planläggningen definierats som byggnadsområden och de så kallade tätorts- och parkskogarna, där vissa skötselåtgärder är befogade).
Man ska inte heller förringa den prestigevinst som Borgå skulle få genom att satsa på klimat- och skogsskydd. En modern, framåtsträvande kommun kännetecknas av att den tar hand om kommande generationer och garanterar dem ett arv av hög kvalitet.
Vi vill också framhålla att en satsning på skogsskydd inte innebär några förluster för Borgåborna. Nya forskningsrön visar tvärtom att skogsnaturen har en mycket större betydelse än man trott för oss människor, vårt välbefinnande och vår hälsa. Att vistas i skogen gynnar på många sätt både den fysiska och psykiska hälsan. Skogsvistelse ökar också vår motståndskraft mot många sjukdomar som är dyra att bota genom att stressnivån och blodtrycket sjunker, koncentrationsförmågan förbättras, förmågan att orka med arbetet ökar, arbetsproduktiviteten ökar och sjukfrånvaron minskar. Det här är viktigt både för den enskilda människan och för samhället i stort. Motion i skogen eller i övrigt i naturen kan utövas av oss alla oberoende av inkomstnivå – allemansrätten ger oss goda möjligheter till detta.
Vi föreslår att Borgå stadsfullmäktige redan i sina följande budjetförhandlingar avstår från målsättningar för avkastningen från skogsavverkningar.

Susanne Nakari,

ordförande, Borgånejdens fågelförening (BNFF),

Lise-Lotte Ikonen,

vice ordförande, Itä-Uudenmaan luonnon- ja ympäristönsuojeluyhdistys (IULY),

Jonas Häggblom,

ordförande, Östra Nylands fågel- och naturskyddsförening

ANDRA LÄSER