Arbetsgivare – kom ihåg att mäta radonhalten

MÅSTE MÄTAS. Om arbetslokalen ligger på eller under marken måste arbetsgivaren enligt lag mäta radonhalten. Många sådana här arbetsplatser finns i Östnyland som är ett utpräglat radonområde. Bild: Kristoffer Åberg

Hela Östnyland hör till de områden i Finland där radonmätningar på arbetsplatser blir obligatoriska från och med den 15 december om det finns skäl att anta att referensvärdet överskrids.

Den nya strålsäkerhetslagen som träder i kraft om någon vecka sänker referensvärdena för radonhalten i bostäder, på arbetsplatser och i andra vistelseutrymmen till 300 becquerel per kubikmeter luft (tidigare åtgärdsgräns 400 Bq per kubikmeter).

Arbetsgivarna är skyldiga att ordna med radonmätning om det är motiverat att anta att referensvärdet överskrids. Mätningsskyldigheten kommer bland annat att omfatta hela huvudstadsregionen och ett flertal kommuner i Norra Karelen och Mellersta Finland.

Sibbo med på listan

– Också hela Östnyland omfattas av skyldigheten, säger stadsveterinären och hygienikern Tiina Tiainen i Borgå.

Hon förklarar att Sibbo inte hittills funnits på listan trots att det i kommunens norra delar uppmätts höga radonhalter.

Enligt den nya lagen ska radonhalten på arbetsplatser utredas i alla underjordiska arbetslokaler, på arbetsplatser som byggts på mark som lätt släpper igenom luft och i områden där minst 10 procent av det årliga genomsnittet av tidigare uppmätta radonhalter överskrider referensvärdet på 300 Bq per kubikmeter.

Förutom i hela kommuner blir radonmätning obligatorisk i vissa kommuner endast i bestämda postnummerområden. Det här beror på att radonhalten kan variera avsevärt från område till område. I och med den nya lagen gäller mätningsskyldighet i 102 kommuner i stället för i 60 kommuner som hittills.

Om arbetsplatsen finns på andra våningen eller högre upp i ett höghus behöver radonhalten inte mätas. Mätning förutsätts inte heller på arbetsplatser där byggnadens golv och väggar inte berör jordmånen och där det är uppenbart att ventilationen i det utrymme som uppstår mellan dessa är god.

Aktiva kommuner

Enligt Tiina Tiainen gör den nya strålsäkerhetslagen arbetsfördelningen mellan olika myndigheter klarare, vilket är en bra sak.

Kommunerna har också hittills varit aktiva med att mäta radonhalten i de egna byggnaderna. Exempelvis de mätningar som Borgå i år utförde visade att gränsvärdena överskreds på flera håll, bland annat i Saxby skolas klubbrum, i gymnastiksalen i Tolkis allaktivitetshus, i redskapsförrådet i gymnastiksalen vid Tuorilan koulu, i ett klassrum i huvudbyggnaden i Kerkkoon koulu, i en affärslokal i Valtimohuset och i Kejsarkabinettet i stadshuset.

Tiainen säger att då höga halter noteras vidtas behövliga åtgärder, vilka de är avgörs från fall till fall.

– Lyckligtvis kan den här sortens problem avhjälpas i de flesta fall och åtgärderna behöver inte kosta så mycket. I nya hus bygger vi dessutom in radonrör som vid behov kopplas till fläktar.

Hon har inte stött på byggnader därifrån människor tvingats flytta på grund av radon, man har alltid kunnat göra något åt saken.

Om privata arbetsgivare följer lagen har hälsoskyddet inte koll på, men hon hoppas att också de har radonrisken i minnet och gör vad lagen kräver.

Ädelgas

Radon är en luktfri och osynlig radioaktiv gas vars förekomst ökar risken för lungcancer. Radonsanering sker på olika sätt beroende på radonkällan. Att mäta är det enda sättet att ta reda på om det finns radon i ett hus eller en lokal. Radonhalten mäts i Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3).

Radon finns överallt – i marken, i luften och i vattnet. Marken är den vanligaste radonkällan.

Tiina Tiainen konstaterar att man aldrig kan tala eller skriva för mycket om radon.

– Att mäta radon är lätt, det är bara att gå in på Strålsäkerhetscentralens sidor och göra en burkbeställning.

FAKTA

Radon

En radioaktiv ädelgas, med beteckning Rn och atomnummer 86.

Radon har en halveringstid på 3,8 dagar och gasen sprids lätt, till exempel från uran- och radiumhaltig berggrund in i hus.

Då gasen sönderfaller avger den skadlig joniserande strålning.

Östnyland är en region där höga radonhalter förekommer på många håll.

Mer läsning