Angående skolstängningarna i Lovisa

Hörandet av föräldrarna var under all kritik, tjänstemännen bara försvarade sig och sina tankar hade ingen förståelse för föräldrarnas förslag eller åsikter, skriver Daniel Thomasson i en insändare angående indragningen av skolor i Lovisa.

Jag kontaktar er i Lovisa stadsfullmäktige för att jag noterade att i bilagorna till ärendet gällandet skolnätet på fullmäktiges nästa möte inte innehöll något som helst material eller åsikter från föräldrar och bybor i de berörda byarna. Som bilagor hade dock två dokument bifogats som varken är daterade eller underskrivna. Detta kan ifrågasätta dokumentens värde och författarens uppriktighet. Man har bifogat den teoretiska beräknade underhållskostnaden i stället för den som visar den verkliga underhållskostnaden antagligen för att försöka styra beslutet enligt beredarens åsikt.

Hörandet av föräldrarna var under all kritik, tjänstemännen bara försvarade sig och sina tankar hade ingen förståelse för föräldrarnas förslag eller åsikter. Utbildningschefen dessutom valt att inte meddela om tillfället via Wilma (trots att avbokande av det fysiska mötet gjordes via Wilma) vilket gjorde att många troligtvis missade hela tillställningen som dessutom var tidsbegränsad.

För det första vill jag påminna er om att flera av er var med om den föregående behandlingen av skolnätet i kommunen (25.5 2016) då fullmäktige i Lovisa gjorde följande beslut: "Man gör inga ändringar i det nuvarande skolnätet om inte någon verkligen betydande förändring i skolfastigheters skick eller elevantalen inträffar. Bevarande av skolnätet förutsätter även i framtiden ekonomiska satsningar för underhållet av skolfastigheterna och för utvecklingen av undervisningsverksamheten".

Detta beslut har aldrig upphävts vilket betyder att det gäller ännu i dag. Det här betyder att beslutet om att lägga ner skolor borde vara enkelt. Dessutom har det kommit fram att utbildningschefens sparplan baserar sig på samma sparplan som förkastades på basen av beslutet 2016. Finns det verkligen en möjlighet att rösta för att skolorna skall stängas på basen av utredningen?

Ingetdera av villkoren för att dra in skolan uppfylls för Pernå kyrkoby skola. Det kan även påpekas att elev prognosen som användes då stämmer ännu idag samt att elevantalet är stabilt de kommande åren enligt nya prognoser. Det har inte hänvisats till dessa villkor då tjänstemännen presenterade sina planer hur de skall spara. Vad har förändrats och vad möjliggjorde att majoriteten i stadsstyrelsen negligerade detta beslut?

Det pratas om besparingar, de så kallade besparingarna för Kyrkoby skola handlar om 40 000 euro alltså mindre än 0,5 procent av stadens senaste underskott på 9 miljoner euro. Var är de övriga inbesparningarna på 8,96 miljoner euro?

Besparingarna hänvisas till elevminskningar men trots det så riktar sig inte besparingarna till de skolor vars elever minskar kraftigt de kommande åren. Prognoserna visar att centrum tappar 150 elever (lågstadierna) under de fem kommande åren. Varför har inte sparåtgärderna riktas mot de här skolorna?

Jag har upprepade gånger frågat efter uträkningarna av kostnaderna för skjutskostnaderna och fått olika svar varje gång.

Även daghemsinbesparingen väcker frågor. Det planeras att hålla två daghem i Forsby genom att man kallar det andra daghemmet Bambi till en grupp. Bambi har 19 barn och är fullt för tillfället. Samtidigt försöker man stänga Lekgården i Pernå kyrkoby. Är det här det sättet som Lovisa erbjuder jämlik service åt alla?

Det andra problemet gällande daghemmen är att om Lekgården och Kuggom stängs så kommer det att bli trångt i de mottagande daghemmen. Redan på hösten så är det troligt att man inte får vårdplats i det närmaste daghemmet.

Covid-19 gör dessutom att skolorna kommer att ha det väldigt svårt i höst efter att eleverna har haft hemskola som fungerar väldigt olika i olika familjer och för olika barn. Att ha dessa barn att börja i ny skola med nya ansikten samtidigt som alla har det svårt der jag som ansvarslöst. Dessutom finns det möjligheter att krisen förändrar samhället. Sannolikheten att distansarbete påverkar intresset för landsbygden positivt samtidigt som service som hemkörning troligtvis blir för att stanna gör att landsbygden i Lovisa har en enorm potential.

Alla tabeller och uträkningar som jag hänvisar till har jag, finns det intresse att ta del av dem så ber jag er kontakta mig.

Daniel Thomasson

Förälder till två elever i Pernå kyrkoby skola

Mer läsning