Normalt år för räddningsverket trots pandemin

Räddningsverket i Östra Nyland fick som alla andra förändra arbetssätten i fjol, men annars var verksamheten i stort sett normal. Räddningsverket gjorde ett plusresultat för 2020, på nästan 200 000 euro.

Räddningsverket i Östra Nyland gjorde ett positivt resultat i fjol. Det innebär återbetalning till medlemskommunerna.
Räddningsverkets resultat för år 2020 är 195 239 euro och det betyder att ägarkommunerna får återbetalningar. Räddningsverket debiterar delägarkommunerna proaktivt utifrån budgeten för kommande år. När bokslutet är klart får kommunerna antingen återbetalningar eller en tilläggsräkning. Enligt bokslutet för 2020 får kommunerna en återbetalning på sammanlagt cirka 257 000 euro. Summan som återbetalas är nästan lika stor som föregående år.
Borgå stads inbesparingsprogram och mindre utgifter för driften ligger bakom det positiva resultatet. Räddningsverket har också gjort en investeringsreservation på 988 000 euro för de närmaste åren. Det minskar kommunernas ande av kostnader för framtida investeringar.
En investering är en skylift som planeras till 2024–2025. Dessutom förnyas en del av fordonen och utrustningen årligen.
År 2020 var exceptionellt på många vis. Personalen jobbade på distans när det gällde kontorsarbete och till exempel brandinspektioner, men säkerhetsfortbildbildningarna måste inhiberas. På stationerna infördes strikta regler om hygien och trygga avstånd. Samma arrangemang används fortfarande.
Under fjolåret deltog Östra Nylands räddningsverk i utvecklingen av de nyländska räddningsverkens samarbetsnätverk, den så kallade Hiklu-organisationen. Det allt tätare samarbetet förväntas bära frukt mot slutet av 2021. Ett nytt uppgiftsområde, räddningsverkets ledning, grundades och ska tydligare ansvara för stora utvecklingsprojekt.
En ny förvaltningschefstjänst grundades också medan en brandinspektörsresurs riktades till att förstärka och utveckla arbetet kring bostäder med hög brandrisk. Inspektören samarbetar med socialsektorn.
Två nya brandmanstjänster och en effektiverad planering av arbetsturer ska minska på räddningspersonalens arbetsbörda. Inom akutvården utvecklades möjligheterna att ge kundrespons. I samband med uppdragen delade personalen ut visitkort med en länk till en elektronisk responsblankett. Resultaten var goda men mängden respons kunde ha varit större. Arbetet med att hitta ett fungerande responssystem fortsätter.
Räddningsverkets bokslut och verksamhetsberättelse för 2020 presenteras för den regionala räddningsnämnden 16.3.
ANDRA LÄSER