"Mini-Ode" och utescen på torget – busshållplatser längs gatorna

Borgå kan redan om något år ha ett vackert, nytt torg. Framför Lundi planeras en paviljong, som på fantombilderna för tankarna till nya Ode i Helsingfors. Rum finns också för en utescen och två kiosker. Bussarna får plats längs gatorna och en saluhall har ritats in vid Fredsgatan.

OCKSÅ PÅ KVÄLLEN. Efter att torget förnyats och paviljongen finns på plats torde området vara i användning också kvällstid.

Ridån gick på torsdagen upp för alla aktuella centrumprojekt, som stadsplaneringschef Dan Mollgren med stab jobbat med sedan han anställdes. Även konsulter har anlitats. Prislappen för deras jobb går på cirka 120 000 euro.

Det handlar om torget, om Västra Mannerheimleden, om kvarter 23 (Citymarket/Nimbus) och om den stora pendelparkering och ABC-station som ska byggas vid Hornhattulavägens och Västra Mannerheimledens korsning.

KANSKE SÅ HÄR. Det är meningen att paviljongen ska vara både en sevärdhet och ett slags vardagsrum.

Allmänheten hörts

Planerna har beretts sedan 2017 i samarbete med bland annat invånare, företagare, fastighetsägare och beslutsfattare.

– Alla dessa projekt hör ihop och är helt i enlighet med stadens nya strategi, framhåller biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz, som påpekar att centrum utvecklas för människor, inte nödvändigtvis bilar.

ÖN har redan tidigare skrivit om delar av projekten, men exempelvis alla fantombilder presenteras nu för första gången. Samma gäller helheten.

Vi ska börja med torgplanerna, ett utkast till ändring av detaljplan är nu klart. Går allting väl utarbetas en detaljplan under 2020 och arbetena kan inledas 2021. Detaljplaneutkastet har utarbetats av arkitektbyrån ALA Oy, landskapsarkitektbyrån MASU Planning Oy och Sitowise Oy.

– Torget ska vara lättillgängligt och öppet, förklarar Dan Mollgren och tillägger att få städer i Finland har ett dylikt område att utveckla.

– Torget är lika stort som Senatstorget i Helsingfors och vi vill nu återinföra bitar från historien.

Till dem hör bland annat en liten park på torgets norra sida, vid köpcentret Lundi. På den här sidan byggs också en paviljong som kan ha många olika funktioner. Den har planerats av ALA Arkkitehdit, vars arkitekter också står bakom prisbelönta biblioteket Ode. Taket har en intressant, böljande form.

– Ode är en sevärdhet, varför kunde inte torget i Borgå också bli en sådan.

VID FREDSGATAN? Saluhallen kunde få en plats i ett redan befintligt hus vid Fredsgatan. Inga beslut har ändå fattats om den saken.

Saluhall, men var?

Även den historiska parken framför Stadshuset renoveras. Mitt på torget finns rum för handel och på den södra sidan byggs en utescen. Hela torgområdet ska få en högklassig, intressant stenläggning och på vissa ställen byggs upphöjningar att leka på.

Busshållplatserna har ritats in längs gatorna runt torget. De ska vara både stora och av hög kvalitet.

Saluhallen då? Den har inte placerats på torget utan på sidan om. Mollgren anser att den mest intressanta lösningen skulle vara att hallen får en plats vid Fredsgatan så att den kan binda ihop torget och Stadsparken och på de skisser som nu presenteras finns hallen i en byggnad som till största delen ägs av Östnylands Andelsbank. Bland annat Matkahulto finns nu i dessa lokaler.

Bankens verkställande direktör Mauri Molander säger till ÖN att inga konkreta planer finns för en saluhall, inga tidtabeller heller.

– Vi vill ändå som lokal bank stöda stadens utvecklingsplaner och visst är detta en idealisk plats för en dylik hall. Det största problemet för oss är ändå att ett projekt av det här slaget kräver många hyresgäster i huset, till och med upp till åtta. Och vi har inget intresse av att agera hyresvärd i så stor utsträckning.

Delar av Västra infarten utvecklas ungefär i samma takt som torget och nu talar Dan Mollgren om en parkgata.

– Vi vill utveckla leden till ett område för gång- och cykeltrafik där också fordonstrafiken är smidig. Området har fungerande kollektivtrafikförbindelser och tillräcklig infartsparkering för pendling. Den nya byggda stadsmiljön och de värdefulla grön- och landskapsområdena varierar i den nya gatumiljön. Det ska bli upplevelserikt och intressant att komma till Borgå.

Byggande längs hela linjen

Avsikten är att gatumiljön förnyas i olika etapper. Det kräver stora investeringar av staden. Enligt planerna skapas ändå ny tomtmark på den nya gatans södra sida och värdet på marken, som staden äger, stiger med omkring 20 miljoner euro. Att ändra Västra Mannerheimleden till gata kostar omkring 10 miljoner.

NYA HUS. Enligt planerna byggs det höghus längs hela västra infarten till Borgå. Här ser vi en fantombild från Tolkisvägens korsning.

Kostnaderna för infartsparkeringsanläggningen i två våningar uppskattas vara 15 000 euro per parkeringsplats. En parkeringsanläggning med 300 platser skulle alltså få en prislapp på cirka 4,5 miljoner euro. På åkern i Hornhattula finns också ledningar och kostnaderna för att flytta dem uppskattas till 1,2 miljoner.

Så kommer vi till kvarter 23, mera känt som Citymarketkvarteret eller Nimbuskvarteret. Stadsplaneringen har tillsammans med Colliers International utarbetat en preliminär idéplan. Den skapar enligt Dan Mollgren goda möjligheter till att liva upp centrum och koppla samman Gamla stan med torgområdet.

NYTT CENTRUMKVARTER. Så här kunde Nimbus/Citymarketkvarteret se ut i framtiden.

Utredningar har visat att enda sättet att få till stånd en riktigt bra lösning är att riva de nuvarande byggnaderna och bygga nytt. Området förses enligt idéplanen med en högklassig och tillgänglig promenad som leder snett genom kvarteret. Längs promenaden finns affärslokaler i gatuplan. Ovanför affärslokalerna finns bostäder och kontorslokaler. Byggrätten för kvarteret skulle enligt denna modell vara 1,5 gånger större än i dag och antalet våningar för det mesta sex.

Undertill finns en parkeringsanläggning i en våning. Den är större än den nuvarande. Staden förhandlar med fastighetsägarna om att inleda en detaljplaneändring.

– Så mycket mera än detta kan jag som stadens representant inte säga, konstaterar Dan Mollgren.

Kvarteret är ju privatägt och det är upp till fastighetsägarna att fatta beslut.

"Bra idéer"

Michael Broberg är verkställande direktör för Konsve, bolaget som äger Nimbushuset. Han säger att idéplanen till största del är mycket bra.

– Ingen av oss fastighetsägare torde vara av annan åsikt. Frågan är ändå när och hur den här sortens megaprojekt går att genomföra i en stad som Borgå. För vår del är det nog nästa generation som får ta hand om saken.

Han påpekar också att antalet parkeringsplatser i centrum inte får minska.

– Dessutom borde man allra först få i gång byggandet på Hopeas, Etolas och så kallades Brunbergs tomt. Strömborgskas nuvarande skolhus borde rivas för att ge plats för nya bostäder.

SPÄNNANDE TIDER. Dan Mollgren tycker att det är oerhört intressant att diskutera centrums framtid utifrån de idéer som nu finns.

Fredrick von Schoultz säger att parkeringsläget i centrum setts över.

– Faktum är att användningsgraden av parkeringsplatserna i de nuvarande anläggningarna är låg. Man borde kanske tänka på att informera bättre.

Nästa vecka tar stadsutvecklingsnämnden en titt på alla centrumprojekt och i höst kommer även stadsborna att få tycka till. Det sker på nätet men också traditionella invånarmöten är att vänta.

ANDRA LÄSER